« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 2.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (180.76 kB)
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jíčín
<br> Příloha č.1
<br> Zágisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 2.9.2022 — Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: ] Podpis: XXXXXXX XXXXXXXX -' " * L " _ ití! MF fuj/:?,Hynková Vendula % / lng.XXXXXXXXX XXXXX /“L-.„f Zajicek Xm „X% _.:„L _//-X/ XXXX XXXXX ' /
<br> HOSTÉ:
<br> Obec Češov,Češov 49,IČ: 00271462
<br> příjmy
<br> výdaje
<br> v Češově dne 02.09.2022
<br> Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> ODPA POL úprava 1345 65 000,00 Kč 4116 -3 772,00 Kč 3612 2132 3 300,00 Kč 3631 5154 50 000,00 Kč 3722 5169 50 000,00 Kč 3745 6122 650 000,00 Kč 5171 50 000,00 Kč 5512 5171 100 000,00 Kč 6171 5154 100 000,00 Kč
<br> Schválilo: zastupitelstvo obce
k nahlédnutí (15.59 kB)
Zápis
z 5.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 2.9.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>
Omluven: XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L.a Zajíčka J <.>
zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L.a Zajíčka J <.>,zapisovatelemV.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informacízveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválenízakoupení traktoru
<br> Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení byloschváleno <.>
<br> 2.Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO ze dne 19.7.2022 nebyla přijata žádná usnesení k plnění
<br>
3.Schválení zakoupení traktoru
<br> Předsedající navrhl zakoupení traktoru Zetor 6245,rok.výroby 1988,kdy byl učiněn pr...

Načteno

edesky.cz/d/5643791

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz