« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP - Podlesí 23, přechodná úprava provozu (zábor pro kontejner)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Podlesi_23_PDZ_kontejner_situace.pdf (PDF 1.5 MB)
23
<br> 511 <,>
Z2
<br> Z4d
<br> Podlesí
<br> KONTEJNER
3,0/2,0
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
E8a
<br> B28E13/Term
ín:/
<br> E8c
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Podlesí 23
KONTEJNER
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.220482
25.8.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2020 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> Nájezd+odvoz
kontejneru
<br>
Stránka 1
<br> 2022-09-07T16:26:16+0200
Ing.XXX XXXXXX XXfXXbXfXaeXXXXXXXceXXXXXXXdcXcecXXXXXfe
VV_OOP_Podlesi_23_PDZ_kontejner.pdf (PDF 226.17 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0446859/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0446859/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-184599-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 31.8.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Podlesí ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace – parkovacího místa pro kontejner – ul.Podlesí 23 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 19.9.2022 – 23.9.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je pla...

Načteno

edesky.cz/d/5642904

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz