« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejná vyhláška - OOP - stavba dopravního terminálu Loket předmostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - stavba dopravního terminálu Loket předmostí
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/89984/2022/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3178/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 7.9.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti firmou
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO: 45274924,U Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4 ze dne
<br> 31.8.2022 a po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,čj.KRPK-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.X.2022 na silnici č <.>
<br> III/2099 a na místní komunikaci v ul.T.G.Masaryka v Lokti <.>
<br>
<br> Důvod: stavba dopravního terminálu Loket předmostí <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace,která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 19.9.2022 nejdéle do 23.4.2023 <,>
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP,budou
<br> umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací budou neprodleně odstraněny,v případě
<br> potřeby zneplatněny pootočením a umístěním mimo těleso vozovky <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5642830

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz