« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.5 ze dne 31.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220831- zapis z VZ c.5.pdf [0,84 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.5 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 31.srpna 2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva <,>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 místostarostou obce Janem Blahou (dále též jako „předsedajíci“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedani bylo řádně svoláno v souladu s 5 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního Úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 24.srpna do 31.srpna 2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce" <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopne (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Mařana a Ing.Jana Věvru a zapisovatelem pana Jiřího Bláhu.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasovaním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbeíníce určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Mařana a Ing.Jana Vávru a zapisovatelem pana Jiřího Bláhu <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.220831101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl do programu zařadit bod "dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.04/2012“.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly vzneseny <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu v tomto znění <.>
<br> Návrh usnesen...
220831 -priloha c. 7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.042012.pdf [0,24 MB]
Smlouva o dílo č.04/2012_dodatek č.1
<br> na zpracování územního plánu Kbelnice
<br> zavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl.Obchodního zákoníku č.513/91 Sb <.>
<br> v platném znění mezi smluvními stranami
<br>
<br> I.Smluvní strany
<br> Objednatel: Obec Kbelnice
<br> Kbelnice 1
<br> 506 01 Kbelnice
<br> zastoupení: Bc.XXXXX XXXXXX
<br> IČO: XX XXX XXX
<br>
<br> Zhotovitel: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> Nerudova XX
<br> XXX XX Sezemice
<br> v zastoupení ing.arch.Milanem Vojtěchem
<br> IČO 48161594
<br> DIČ: CZ 6206021646
<br> č.ú.: 9749538 - 524/0600 XXXXXX XXXX a.s <.>
<br>
<br> II.Předmět dodatku č.1
<br>
II.1 Předmětem dodatku č.1 SOD č.04/2012 je úprava bodu č.V.Fakturace z důvodu
<br> většího rozsahu úprav územního plánu a větší časové prodlevy v projednání a zpracování
<br> územního plánu <.>
<br>
<br> V.Fakturace
<br> V.1 Jednotlivé části díla budou fakturovány takto:
<br> a) doplňující P+R,zadání……….<.> 15 000,- Kč + DPH 20% = 18 000,- Kč
<br> b) návrh ÚP ………….83 000,- Kč + DPH 20% = 99 600,- Kč
<br> c) upravený návrh ÚP ….<.> …… 19 000,- Kč + DPH 21% = 22 990,- Kč
<br> d) čistopis ÚP ………………….10 000,- Kč + DPH 21% = 12 100,- Kč
<br>
<br>
<br> Objednatel Zhotovitel
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> V Kbelnici V Sezemicích
<br> dne …………….<.> dne 28.8.2022
220831 -priloha c. 6 Příkazní smlouva TDS „Rekonstrukce propustku u č. p. 56 – obec Kbelnice.pdf [0,56 MB]
1 | S t r á n k a
<br>
<br> Obec Kbelnice
IČO: 00578380
se sídlem Kbelnice 1,506 01 Kbelnice
zastoupená: Bc.Filipem Smolíkem,starostou obce
<br> (dále jen „příkazce“)
<br> a
<br> Ing.XXXX XXXXX
IKDS s.r.o.projekční kancelář
se sídlem Polní 638/1,46001 liberec
IČO: 04875141 DIČ: CZ04875141
bankovní spojení: 273932268 / 0300
<br> (dále jen „příkazník“)
<br> („příkazce“ a „příkazník“ společně též jako „smluvní strany“)
<br>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto:
<br>
<br> PŘÍKAZNÍ SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
dle ust.§ 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen
<br> „občanský zákoník“)
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br>
1.Příkazce se na základě odborných znalostí a schopností příkazníka rozhodl pověřit jej obstaráním
<br> záležitostí,specifikovaných dále v této smlouvě <.>
<br>
2.Touto smlouvou se spravují právní poměry mezi příkazcem a příkazníkem,a to vymezením jejich
vzájemných práv a povinností,jež jsou obsahem závazku z této smlouvy <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Příkazce touto smlouvou uděluje příkazníkovi příkaz obstarat záležitosti,specifikované v čl.II.odst <.>
<br> 2 této smlouvy,a příkazník se touto smlouvou zavazuje jednak vyvíjet příslušnou činnost směřující
k obstarání záležitostí příkazce,a jednak tyto záležitosti příkazce obstarat <.>
<br>
2.Smluvní strany se dohodly,že záležitostmi,jejichž obstarání,jakož i vyvíjení činnosti příkazníka
směřující k jejich obstarání,je předmětem této smlouvy,se rozumí komplexní poskytování služeb
(výkon funkce) stavebního technika-dozor,spočívající zejména v přípravě a kontrolní činnosti,vč <.>
<br>
<br> 2 | S t r á n k a
<br>
<br> vedení kontrolních dnů,jednání s investorem ve věcech smluvních ( odpočty,přípočty,fakturace) a
technických při realizaci stavby „Rekonstrukce propustku u č.p.56 – obec Kbelnice“ <.>
<br>
<br>
Článek III <.>
Povinnosti příkazníka
<br>
1.Příkazník se zavazuje plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých ...
220831 -priloha c. 5 smlouva most.pdf [0,25 MB]
1
<br> SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.Občanský zákoník
<br>
<br>
1.Smluvní strany
<br>
Zhotovitel: KG-SERVIS,spol.s r.o <.>
<br> se sídlem: Dolní Nouzov 415,281 01 VELIM
IČ: 256 82 512
DIČ: CZ 256 82 512
<br> Zastoupeno: XXXXX XXXXXX,jednatel
číslo účtu: ČSOB a.s.259 721 149/0300
<br> e-mail: info@kg-tranzit.cz
<br>
<br> Objednatel: Obec Kbelnice
<br>
se sídlem: Kbelnice 1,506 01 Kbelnice
IČO: 00578380
<br> zastoupena: Bc.Filipem Smolíkem,starostou obce
číslo účtu: 24024541/0100
<br> e-mail: oukbelnice@seznam.cz
<br>
<br> 2.Předmět díla
<br>
2.1.Předmětem této smlouvy je rekonstrukce propustku v obci Kbelnice:
<br>
„Rekonstrukce propustku u č.p.56 – obec Kbelnice“
(dále jen díla)
<br>
<br> Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu,který je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha č.1
<br>
Nově navržené řešení vychází z původního umístění stavby.Vzhledem ke stávajícímu stavu nosné
<br> konstrukce a spodní stavby poklesům stávající vozovky stávajícího propustku je navrženo nové řešení
přemostění Kbelnického potoka rámovými prefabrikáty IZM světlosti 1500 x 1000 mm.Kapacita
otvoru
<br> rámových prefabrikátů je v porovnání se stávajícím stavem větší a zlepšuje odtokové poměry v dané
lokalitě <.>
Nový propustek bude sloužit pro přejezd a přechod v obci směrem k místní části zvané Kometa pro
pěší,cyklisty,motorová vozidla a zemědělské stroje,stejně jak slouží stávající propustek,který však
do budoucna nebude vyhovovat i pro uvažovanou zástavbu rodinnými domy <.>
Rekonstrukce propustku a přilehlé komunikace je projektována a bude realizována a převzata podle
norem a stavebních předpisů platných v České republice,zejména dle příslušných technických norem
a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP).Realizace akce je
odhadována na 5 měsíců v jedné etapě <.>
<br>
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací,konstrukcí a materiálů nutných k řádném...
220831 -priloha c. 5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Rekonstrukce propustku u č. p. 56 – obec Kbelnice“.pdf [0,67 MB]
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
<br>
<br> ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
<br> (OZNAMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY)
<br> Zadavatel: obec Kbelnice,Kbelnice 1,506 01 Kbelnice,IČ 00578380,zastoupená
<br> Bc.Filipem Smolíkem,starostou obce
<br>
<br> „Rekonstrukce propustku u č.p.56 – obec Kbelnice“
<br> Veřejná zakázka je zadávána dle §31 zákona č.134/2016Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen zákon) mimo režim zákona,při dodržení zásad uvedených v ustanovení §6 zákona <.>
<br>
<br> Obec Kbelnice jakožto zadavatel ve výběrovém řízení na zakázku s názvem
<br> „Rekonstrukce propustku u č.p.56 – obec Kbelnice“
<br> rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v této veřejné zakázce <.>
<br> Identifikační údaje účastníků,kteří podali nabídku a kteří byli hodnoceni:
<br> Pořadové
číslo
<br> Obchodní jméno,sídlo účastníka Celková nabídková
bez DPH
<br> 1.DOČKAL CZ,s.r.o <.>,Polní Voděrady 6,280 02
<br> Kolín,IČ 24715247 879.287,06
<br> 2.KG-SERVIS,spol.s r.o <.>,Dolní Nouzov 415,281
<br> 01 Velim,IČ 25682512 835.793,25
<br> 3.S-Vision s.r.o <.>,Staňkov 16,507 82 Pecka,IČ
<br> 04474694 877.190,90
<br> 4 <.>
<br>
<br> V tomto výběrovém řízení nebyla v rámci posouzení podmínek účasti vyloučena nabídka
<br> žádného účastníka výběrového řízení.S ohledem na hodnotící kritérium,kterým je nejnižší
<br> nabídková cena – od nejvyššího počtu získaných bodů po nejnižší <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
<br>
<br> Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
<br> Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek <.>
<br> Pořadové
číslo
doručení
<br> Obchodní jméno,sídlo
účastníka
<br> Celková
nabídková cena
bez DPH
<br> Počet
bodů
<br> Výsledné
pořadí
<br> 1.DOČKAL CZ,s.r.o <.>,Polní
<br> Voděrady 6,280 02 Kolín <,>
<br> IČ 24715247 879.287,06
<br> 94
<br> 3
<br> 2.KG-SERVIS,spol.s r.o.<,>
<br> Dolní Nouzov 415,281 01
<br> Velim,IČ 25682512 835.793,25
<br> 100
<br> 1
<br> 3.S-Vision s.r.o <.>,Staňkov...
220831 -priloha c. 4 Souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Cyklotrasa Odra – Nisa č. 14. část Tuř – Jičín – Jinolice..pdf [1,02 MB]
VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA
<br> Souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu:
<br> „Cyklotrasa Odra — Nisa č.14.část Tuř — Jičín — Jinolice“
<br> Níže podepsaný: Obec Kbelnice
<br> adresa: Kbelnice 1,506 01 Jičín zast.starostou obce Bc.Filipem Smolíkem
<br> IČ: 00578380
<br> jako vlastník pozemků,které jsou uvedeny níže v tabulce
<br> souhlasím / III nesouhlasím s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedenou
<br> stavbu
<br> souhlasím / |:! nesouhlasím s trvalým záborem
<br> katastrální území pž'šfání druh parcely CŠLŽZĚŘÝŽÉ? trvalý zábor (m2)
<br> Kbelnice 173/2 Ostatní plocha 70 66 Kbelnice 358 Ostatní plocha 1416 345 Kbelnice 357/2 Orná půda 3259 1990 Kbelnice 42/1 Ostatní plocha 2281 289 Kbelnice 360 Ostatní plocha 2172 2172 Kbelnice 69/6 Orná půda 44 4 Kbelnice 479 Ostatní plocha 198 198 Kbelnice 361 /1 Ostatní plocha 2121 2
<br> Jičín 409/69 Ostatni plocha 12 12
<br> 1.Předmětem dokumentace akce „Cyklotrasa Odra — Nisa č.14.část Tuř — Jičín — Jinolice“ je cyklotrasa pro provoz cyklistů a chodců,v místech vedení po silnicích i pro veřejnou dopravu <.>
<br> Zhotovitel projektové dokumentace je Projektservis Jičín s.r.o <.>,Jarošovská 291,Jičín 506 01,IČO: 25297538 <.>
<br> 2.Toto vyjádření je podkladem pro územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby stavebním úřadem.Přílohou tohoto vyjádření je situačních zákresech č.1 - 7 <.>
<br> Ve Kbelnici Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXX starostka
220831 -priloha c. 3 prezencni listina - verejnost c. 5.pdf [0,51 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.5 konaná dne 31.8 2022 od 19:00 hodin na Obecnímúřadě č.p.1
<br> Jméno Podpis
<br> 974/V/9Ml/ „MA/"zm %
<br> ALENA Zumo „'
<br> [MW/1% mím %““
<br> !
220831 -priloha c. 2 prezencni listina - zastupitelstvo c.5.pdf [0,46 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.5 konaná dne 31.8 2022 od 19:00 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> L/
<br> oooooooooooooooooooooo
<br> Ing.XXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.> <.>,<.>.Ing.XXXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.MP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX — člen zastupitelstva //X *Á
220831 -priloha c. 1 Informace o programu veřejného zasedání 31082022.pdf [0,44 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.5 obce Kbelnice konané dne 31.8.2022
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,Kbelnice 1
<br> Doba konání: středa 31.srpna 2022 od 19 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1 <.>
<br> V Kbelnici dne 24.8.2022
<br> Souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu: „Cyklotrasa Odra— Nisa č.14.část Tuř —Jičín— Jinolice
<br> Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Rekonstrukce propustku u č.p.56 — obec Kbelnice“
<br> Příkazní smlouva o poskytování služeb Ing.Igor Bálík TDS „Rekonstrukce propustku u č.p.56— obec Kbelnice"
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> Starosta obce
<br> Vyvěšeno 24.8.2022
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/5641877

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz