« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Závěr zjišťovacího řízení - "Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení - "Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter" [0,97 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 14.04.2022 oznámení společnosti EKOTERMEX,a.s <.>,se sídlem Pustiměřské Prusy 268,683 21 Pustiměř,s přiděleným IČ: 15526305,o záměru „Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter“,k.ú.Pustiměř,okr.Vyškov.Dne 27.04.2022 vyzval KrÚ JMK OŽP zpracovatele dopisem č.j.JMK 62989/2022 k doplnění a přepracování oznámení.Současně konstatoval,že do doby odstranění nedostatků nelze zahájit zjišťovací řízení.Oznámení záměru „Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter“,k.ú.Pustiměř,okr.Vyškov,doplněné o vypořádání připomínek na základě výše uvedené výzvy obdržel KrÚ JMK OŽP dne 15.07.2022.Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXXX XXXXXXX,CSc <.>,autorizovaná osoba podle zákona.Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení): Bod 55 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu“.Stanovený limit je 250 t/rok.Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení,shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č.2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.Identifikační údaje: Název: Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter Umístění: Jihomoravský kraj Okres: Vyškov Obec: Pustiměř k.ú.: Pustiměř p.č.1669/22,1669/25 Oznamovatel: společnost EKOTERMEX,a.s <.>,se sídlem Pustiměřské Prusy 268,683 21 Pustiměř.Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: JMK 131075/2022 Sp.zn.: S-JMK 56734/2022 OŽP/Kuc Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5641350

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz