« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pustiměř_ZTP_Raš_s_pdf.pdf [0,29 MB]
„ < _ „| __ _; ;; „ _ _,<.> „„ LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: * _ — „ „ \ \ stav návrh
<br> —— KANALIZACE JE OTNA — » — * — KANALIZACE DE OVÁ v —— - „- VODOVOD — - PLYNOVOD,-.<.> DISTRIB.ROZVOD VN—VZDUŠNV — — DISTRIB.ROZVOD VN—ZEMNI 1 - — DISTRIE.ROZVOD NN—VZDUŠNV.- — DISTRLB.ROZVOD NN—ZEMNL ——— — — „ RO VOD V_0—ZEMN| —— SD LOVAO KABELY cnw „„ — „„ SD LOVAO KABELY CETIN — KABEL DLOZEN V CHRÁNIČCE _„ „„ _ “: — SD LOVACI KABELY INFOS LEAS — N — N — SD LOVACI KABELY Radim Pyteln AC Vyškov
<br> — HRANICE PARCEL—DLE KN * HRANY POLOHOPLSU
<br> LEGENDA ZNAČEK:
<br> 1 ČP domu \ Parcelní číslo—die KD
<br> (\ 2583 /,Označení parcely dotčené stavbou
<br> Označení uhční VpuSÍ\
<br> MW i655 <.>,; Rozhraní Inch ' \ Jastqvajícf kamenná zpevnenú kva'yúce.awúzaený ngm
<br>,: v “lag— &
<br> © ODSYAVNA PLOCHA - DRENAŽNt DLAŽBA 20/20 pŘLRODM N & CM
<br> „„ ;ng'řš" _ ] TERENNL ÚPARVY - DOTČENÉ PLOCHY SLAVBOD
<br> o Fiks
<br> SOuRAnchv/v svsvm.mx víšxnvv SVSYEM: anu nv.V \ Powm suvumcn whmsxm sm Jí WFDRHAWN!
<br> o 32? * Stavajm DZ
<br> !
<br> ugmqm euus
<br> n Stezuaw
<br> “" Z “€) 'NSL'
<br> m) 09 Wl? np
<br> “\ dana—nws
<br> un u area sl—z OOV mnm? WWW *“WPGV
<br> Zerg
<br> \ r— — „ „ VYPRACOVAL: ZODP_PROJEKT_ KRESLIL:
<br> Ing.Rosnslzv Grahlk
<br> _ km na ka č
<br> lng.Roshslav Ing.Rosuslav Ing.Rosuslav 2:13:52; MSI:? mw Grebik Grebik Grebík „|_ 502 252 270
<br> KRAJ JIHOMORAVSKÝ [m.„.\ŠusTIMÉŘ V FORMAT 2an 1
<br> “" Uranii ŠL'Z 08V
<br> E 9 3 o.“ \“: ' ' a w “.m
<br>,<.>
<br> z Vapemupaí Mom; ZEÍUNS
<br> \ ZSÍA „149g
<br> \ un ZL aun—sua 381 WWW MWS <.>
<br> zoav WW“ JnmINÍEAng ani
<br> ?Wěfd
<br> Oupsf Amypz
<br> ' STAVEBNÍK Obec PUSTIMĚŘ DATUM 3/2021 ' ' AKCE: STUPEN DUSP,„ Č VÝSTAVBA ODSTAVNÝCH PLOCH PŘED OBCHODEM RAŠNER ZAKÁZK.ČÍSLO -
<br> eu Mm
<br> DUŠPŠŠLDOU
<br> mmlwung
<br> : _m o : m = m „».= 4 m m.m.; <= : u a '> 2 =,? _m m
<br> na 2 ale; Nšl'l 08V Mupzargu.Vvyumao fupfuus' 0
<br> m3 z ang; „g;-z (má AM pzdgu uguqruqo Luyuug nqgup !JZÍFAĚW Puainženzu W107 sed AMOR/\
<br> o...
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu [0,26 MB]
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br>
<br> Sp.zn.: MV 71886/2022 OD Ve Vyškově dne 5.9.2022
Č.j.: MV 71886/2022 OD/3 Šl
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích
II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích <,>
zahájil na základě podnětu právnické osoby – VHS-stavby Vyškov s.r.o <.>,Pustiměř 83,683 21
Pustiměř,IČ: 02639092 (dále jen podatel) řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> podle ust.77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu ve věci
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br>
u sil.III/37729 na odstavné ploše (před obchodem „Rašner“) v Pustiměři <,>
<br>
v rámci stavby: „sil.III/37729,Pustiměř,Výstavba odstavných ploch před obchodem Rašner“
– osazení trvalého svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s vyznačeným
piktogramem 225 (osoba na invalidním vozíku) ve spodní části dopravní značky s dodatkovou
tabulkou E 1 „Počet 1x“ a vyznačení vodorovného dopravního značením V 10f „Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou“ – celkové zlepšení parkování vozidel a bezproblémové parkování vozidel
přepravujících osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené – usměrnění
a zklidnění silničního provozu <,>
<br> dle dokumentace dopravního značení,„VÝSTAVBA ODSTAVNÝCH PLOCH PŘED
OBCHODEM RAŠNER – vypracované: ...

Načteno

edesky.cz/d/5639176

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz