« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Semněvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV oznameni o JPU
<.> STÁTNÍ
<br> pozEMKovÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice
<br> Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br> Naše značka: SPU 317339/2022 Spisová značka: SP8977/2022-504202 Obec Semněvice.<.> č.p.34 Vyřízu1e.: Mgr.XXX XXXXXXX <.>,- Tel.: XXXXXXXXX XXX OX SemneVIce ID DS: z49per3 E-mail: e.jandova©spucr.cz Datum: 31.8.2022
<br> SPU 317339í2022
<br> Mill lil lllllll
<br> 0005534155508
<br> lllllll lllllll
<br> Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Semněvice
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle ust.& 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> zahajuje
<br> v souladu s ust.5 6 zákona řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Semněvice
<br> Toto oznámení se v souladu s ust.& 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Semněvice (současně se zveřejňuje izpůsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na elektronické úřední desce Státního pozemkového úřadu).Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav <.>
<br> Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozuměni o termínu konání úvodního jednání (5 7 zákona).Na úvodním jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem jednoduchých pozemkových úprav.Dále zde bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků (ust.& 8 zákona),popřípadě další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
<br> Ing.XXX XXXXXX vedoucí Pobočky Dom žl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz