« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Zveřejnění záměru pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220905205229978-0001.jpg
OBEC VIDOV
<br> Vidov 51,370 07 éeské Budéjovice
<br>
<br> Vvhlziéeni zéméru pronéimu pozemkfi
<br> Obec Vidov vyhlaéuje v souladu s §39 zékona (3128/2000 Sb.0 obcich,V platném znéni <,>
zémér pronéjmu obecnich pozemkfi.Jedné se 0 éést pozemku p.é.160/6 I(.L'L Vidov ve
sbérném dvof'e obce.Zémér se vyhlaéuje za L'léelem umistém’ zaf‘izem’ pro zpétny odbér
pneumatik.Tento zémér musi bylt zvefejnén p0 dobu nejméné 15 dnfi na L’lf‘edni desce OU
pfed uzavfenim smlouvy o pronéjmu <.>
<br> Ve Vidové dne 5.92022
<br> OBEC VIDOV
Vidov 51
s70 07 6.<.> Budéjovice
165000581917c.n.3342l~231/0100
<br>
<br> g‘ T mélé S d
slarosta 0
<br>
<br>
<br> Tel/Fax E—mail ICO Bankovni spojeni Ui‘ednl' hodiny
<br> 724 181 747 @gmidov centrum.cz 00581917 KB 6.Budéjovice PO 800-1000,18°” - 2000
<br> 386 466 000 6.0.33421231/0100 ST 800-1000,1800 7 1900
PA 800 - 100°
<br> Vyvé§cnoz 5.9» 202? <.>
<br> StaZeno:

Načteno

edesky.cz/d/5637611


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz