« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 3-2022
tjsnesení zastupitelstva obce Tlustice č.312022 ze dne 26.8.2022 Zastupitelstvo obce Tlustice,v souladu s ustanovením zák.ě.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéní pozdějších předpisů se usneslo : I.Bere na vědomí 1.Zprávumístostarosty,Marka Hasmana,o plnění usnesení ze zasedéníZO č.212022,ze dne 30.5.2022.2.Zprávu místostarosty,Marka Hasmana,o činnosti rady obce za období od konání posledního zasedání zastupitelstva obce,tj.od 30.května 2022,k dnešnímu dni.il.Schvaluje 1.Závéreěné vyhodnocení volebního období 2018 - 2022,které přednesla starostka,Mgr.XXXXXX XXXXXXX.#ďou &r,rr XXr*J\ Rily*- XXXXX XXXXXX místostarosta Mgr.XXXXXX XXXXXXX starostka § §T\ o B
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 3-2022
zÁpls o pnůaĚHu zAseoÁruí ZASTU PITELSTVA OBCE TLUSTICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice é.312022 konaného dne 26.8.2022 od 19:00 na sále restaurace U Vlčků Zasedání bylo zahá4eno v 19:00 a ukončeno ve 19.36.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 14 zastupitelů,Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.schvalovací kvórum činí 8 hlasů.Přítomní zastupitelé: t\ígr.H.Kaššová,[/,Hasman,J.Červenka,Z.Tobiška,P,Bureš ml,<,> P.Bureš st <.>,ing.J.Chaloupecký,E.Pergl,lng.J.Vlček,l.Eiseltová,K.Burešová,l.Horská,D,Bazík N"p F.S řítomní zastupitelé - omluveni: mída,<,> - pracovní povinnosti Hosté: 2-t\íartin Ernest (velitel zásahové jednotky),lng.t\íilan Čermoch Přítomní občané: 0 Stanovení pojmů v zápisu: RO - XXXX obce,ZO - zastupitelstvo obce,Program: X.Zahé4ení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období 4.Závěrečné vyhodnocení volebního období 2018 - 2022 5.Diskuse 6.Závěr I -q:.: t 1.Zaháiení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání Starostka obce,t\ilgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele azahéýila 3.veřejné zasedání ZO Tlustice v roce 2022.Zasedání bylo v souladu s § 4 Jednacího řádu ZO Tlustice řádně svoláno,Starostka dále konstatovala,že zápis z posledního veřejného zasedání ZO,které se konalo 30.5.2022,byl určenými ověřovateli řádně ověřen a dále vyvěšen na úředních deskách obce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.určení návrhové komise Do návrhové komise jsou starostkou obce navrženi zastupitelé XXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXX.Jiné návrhv: X Hlasování o určení návrhové komise: pro:XX proti: 0 zdržel se 2 Usnesení: Zastupitelstvo obce Tlustice schválilo návrhovou komisi ve složení XXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXX.Pověření zapisovatele a jmenování ověřovatelů zápisu Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání ZO je starostkou obce pověřen lVarek Hasman,mís...

Načteno

edesky.cz/d/5635693

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz