« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 15/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 15/2022 [0,47 MB]
Ú je zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.15/2022
<br> ze dne 5.září 2022 <,>
<br>
<br> kterým se stanoví dočasná úprava provozu na neveřejných účelových komunikacích
<br> na území vojenského újezdu Březina
<br>
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.i)
zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského újezdu Brdy <,>
o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení stanovuje dočasnou úpravu provozu na neveřejných účelových komunikacích
na území vojenského újezdu Březina a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny osoby
pohybující se a vykonávající činnost na jeho území.Stanovená opatření reflektují potřeby
zajištění bezpečnosti provozu v době výcviku vojsk a hospodářské činnosti v újezdu
a zejména zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku <.>
<br> 2.Všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost na území vojenského újezdu Březina <,>
jsou povinny seznámit se před vstupem s aktuálními nařízeními újezdního úřadu a dodržovat
je <.>
<br> 3.Za poučení a bezpečnost cvičících zodpovídá velitel nebo funkcionář,který výcvik nebo
činnost organizuje <.>
<br> 4.Nařízení Újezdního úřadu Březina jsou zveřejňována na úřední desce a webových stránkách
újezdního úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Čl.2
<br> Dočasné omezení provozu na neveřejné účelové komunikaci
LC Žbánov a LC Divadlo
<br> 1.Z důvodu opravy povrchu komunikace v celé šíři vozovky je v době od 5.9.2022 do 16.9 <.>
2022 omezen provoz na neveřejné účelové komunikaci LC Žbánov a LC Divadlo,(dále jen
ÚK) v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz