« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Změna č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

_OZ1 ÚP Hvozdnice KOV
%
<br> \\
<br> „\\
_Z1 ÚP Hvozdnice HLV
RK 1278/RK01
<br>.<.> <.>
<br> RK 1278/RK02
<br> mg)
<br> \
<br> RK 127 503
_Z1 ÚP Hvozdnice ZCU
Log)
<br> N
Příloha_Z1_Hvozdnice_vyznačení_změn_čistopis_08_2022
Příloha Odůvodnění Změny č.1 ÚP Hvozdnice - Územní plán Hvozdnice s vyznačením změn
<br>
<br> OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> I.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDNICE
<br> 1.Vymezení zastavěného území str.2
2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot str.2
<br> 2.1 Hlavní koncepční cíle a principy rozvoje obce str.2
<br> 2.2 Ochrana a rozvoj hodnot území str.2
3.Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití <,>
<br> zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně str.4
<br> 3.1 Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice str.4
3.1.1 Zásady urbanistické koncepce str.4
3.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití str.5
<br> 3.2 Vymezení systému sídelní zeleně str.6
<br> 3.3 Vymezení zastavitelných ploch str.6
<br> 4.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití str.8
<br> 4.1 Občanské vybavení a veřejná prostranství str.8
<br> 4.2 Doprava str.9
<br> 4.3 Zásobování vodou str.9
<br> 4.4 Odvedení a čištění odpadních vod str.10
<br> 4.5 Zásobování elektrickou energií str.10
<br> 4.6 Telekomunikace a radiokomunikace str.10
<br> 4.7 Zásobování plynem a teplem str.10
<br> 4.8 Nakládání s odpady str.11
<br> 5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití,územního systému ekologické stability,prostupnosti
krajiny,protierozních opatření,ochrany před povodněmi,rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin
apod.str.11
<br> 5.1 Koncepce řešení krajiny,prostupnost krajiny str.11
<br> 5.2 Ochrana před povodněmi,protierozní a revitalizační opatření str.12
<br> 5.3 Územní systém ekologické stability str.12
<br> 5.4 Rekreace str.12
<br> 5.5 Dobývání ložisek nerostných surovin str.13
6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
<br> (hl...

Načteno

edesky.cz/d/5629986

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz