« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy Brno, Gabriely Preissové 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy Brno, Gabriely Preissové 8
50s)
<br> Požadale veřeiného oznámení konluirzního řízení
<br> 22 <,>
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s 5166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<.> o předškolním.základním.středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa 1 F4 0 Út)
<br> ředitel/ka Mateřské škol,Brno Gabriely Preissová 8,)řís čvková or anizace,<.> <.>
<br> Předpoklady pro výkon prace ředitele školy stanovené Š' 5 zákona Č.563/2004 Sb._ o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: ve znění pozdějších předpisů:
<br> “r odborná kvalifikace odpovídající 5 6 zákona č.563/2004 Sb.<.> o pedagogických
<br> pracovnících a změně některých zákonů <,>
<br> "r 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v ČinnostL pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměřeni.nebo v řídící Činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (5 5 odst.1 písm.a) zákona) způsobilost k právním úkonům (55 3 odst.1 písm.a) zákona) bezúhonnost (5 3 odst.1 písm.c) zákona) zdravotní způsobilost (53 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> ? znalost českého jazyka (& 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky: — znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů — organizační a řídící schopnosti
<br> \,\,<.> \ <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: jméno.příjmení,titul._ datum a místo narození„ státní příslušnost,místo trvalého pobytu.příp.korespondenční adresa kontaktní spojeni (čís.tel <.>,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné____přiložit (formulář přihlášky ke konkurznimu řízeni najdete na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavvberovarizeni/): — ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělaní.- ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe.včetně funkčního zařazení._ - strukturovaný Životopis.— originál,popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,— koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu).— origináL popř.ověřena kopie lékařského potvrzení ...

Načteno

edesky.cz/d/5629373

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz