« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - dopravní značení.pdf (1.07 MB)
VPK Suchý s.r.o.Lošánky vodovod
<br> Úplná uzavírka 1 <.>
<br> Libodřice uší: Lg
<br> ' ní.___ fil.<.> —.„C—=._Q> E 13 MIMO vozwmsmvav &.! "*
<br> ' Pošm' : Voděrady
<br> nl _._ &$.<.> mzak.0
<br> 0„ _ o f'išidmroxa'v <.>
<br> If"
<br> vm,<.> Š Cháma <.>
<br> _'_,<.>
<br>,<.>.<.>
<br>.<.> ! Mančšce ' <.>
<br>.<.> Kořeníce ' * » “ '.<.>
<br> o <.>
<br> =-/.<.>.a—1324
<br> '
<br> 'I <.>
<br> <.>,'
<br>.<.>.i
<br> <.>
<br> <.>
<br> i
<br> Městský úů: odbor dopravy/7% V _ -- *.- *?
<br> Karlovo náměstí
<br> 230 12 Kolín - * " 110.25 "V." * ká).? zl ji'-.__.<.>.".přimkl ? \\ÍĚA :- __.?“íšďglf'Á ":.KTQR' “r KDL W“
<br>.s » " i _.<.> “ \.„ __ _
<br> *.= _ \,!AC„.\\1$5_<_ 1.__ __ "Sedi—=.' b_\- ___ ucet ___ : s.se.MĚ),;.<.>,<.>
<br> Chotouchov
<br> gars—“.<.> na“ “W— PEPUBLWK 'FšLí—É'T'afí POLECIE
<br> B IP 22 ozon SILNICE ili!.<.>.<.>.v GC Lošánkách UZAVŘENA
<br> (
<br> Zpracovaš: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Libodřice
<br> Dlni 'Voděrady
<br> Městský ůř! odbor doprav? Karlovo náměslíů
<br> 280 1 2 Kolin:1
<br> 10.28
<br> |? 22 ozon snmca in/.<.>.<.>.v Lošánkách UZAVŘENA
<br> Be
<br> ("):
<br> LJ!
<br> Í:
<br> :=:-
<br> r- 9- in: "a:
<br> &
<br> VPK Suchý s.r.o.Lošany vodovod
<br> Úplná uzavírka 2 LĚÚUTTUŘŘJ'!
<br> Lešany
<br> &— _ 13 MIMO VDZEDLASTAVBY
<br> Loša'nky :
<br> &
<br> XM <.>
<br> Žíňany
<br> Ill-II.ll.-I | III-ll.<.>.<.>.„,;-\
<br> o.(433 “ZŠ/'.l_ i I I
<br>.O ?: a <,>
<br> o \7
<br> Chotouchov
<br> Zpracovat Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kbel
<br> Kbžšek
<br> Kořenšce
<br> PQUCÍĚ KWŘJS! _ C:,—_čhr—vnť ÚFPTJÁUQÍ „___ :““M 283 "5 ŠŠOLfN \jp,(__1_— "\n
<br> - »Si—fi FOLK E:“ 5—- U šgí').-\ žE ' „»šafíT KOL „\;
<br>.835; 23222.—
<br> Dopravni
<br> znaceni K.H
<br> VPK Suchý s.r.o.Vodovod Lošanv Úplná uzavírka 3
<br> Vu Kw“ ( mi; :;
<br> či „5
<br> E 13 MIMO VOZIDLASTAVBY
<br>.u *.I.<.> F_\- a u 09 ' o l __.<.> Kořcnicc “=.<.>.'$ ! „.u — _ +.',9,„> o l 7.0.I.“.\.!$.» -./_ “ M.;-.NAKLADNI OBJIZDNA TRASA \!fa // \/
<br> Kbel
<br>.“.““"Š ".<.>.misii /.W.“...
Oznámení veřejnou vyhláškou ze dne 30.8.2022.pdf (485.79 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
VPK Suchý s.r.o <.>
Komenského nám.12
281 44 ZÁSMUKY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 85655/22-noj
OD noj 22325/2022
<br> 0
<br> 0/0
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 27085201
<br>
Datum: 30.08.2022
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti VPK
Suchý s.r.o <.>,se sídlem: Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,IČ: 27085201 podaného
v zastoupení na základě plné moci společností Dopravní značení K.H <.>,s.r.o <.>,IČ: 03893278,se
sídlem: Potoční 259,284 01 Kutná Hora a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát č.j.KRPS-197486-2/ČJ-2022-
010406
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst <.>,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/125,III/12538,III/12540,III/12542 <,>
III/12543,III/12544,III/12546,III/12547,III/33337 a místních komunikacích z důvodu opravy
povrchů silnic III.třídy po stavbě inženýrských sítí takto:
<br> při realizaci stavby - opravě povrchů komunikací v obci Lošany a Lošánky bude na výše jmenovaných
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení čtyř schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení a podmínek uvedených ve výše jmenovaném stanovisku
Policie ČR DI XXXXX <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361...

Načteno

edesky.cz/d/5626050

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz