« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Přísedící pro Okresní soud v Českých Budějovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přísedící okresního soudu [0,16 MB]
1/2
<br>
Přísedící okresního soudu
Postavení přísedících vyplývá ze zákona č.6/2002 Sb <.>,o soudech,soudcích,přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) a dále z vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti České republiky č.44/1992 Sb <.>,o náhradách za vykonávání funkce přísedícího <.>
<br> Předpoklady pro funkci přísedícího
<br> � Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky,který je plně svéprávný a bezúhonný <,>
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku,že bude svou funkci řádně zastávat,v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením
k určitému soudu <.>
<br> � Podmínku bezúhonnosti podle předešlého odstavce nesplňuje ten,kdo byl pravomocně odsouzen za
trestný čin,jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky
nehledí,jako by nebyl odsouzen <.>
<br> � Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let <.>
<br> Volba přísedících
<br> � Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.Kandidáty
do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.K navrženým kandidátům si
zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu.Přísedícím může být zvolen občan,který
je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva,jímž je do funkce volen,a v obvodu soudu <,>
pro který je do funkce volen,nebo který v těchto obvodech pracuje <.>
<br>
Slib
<br> � Přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí,že se budu řídit
právním řádem České republiky,že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že
v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle,nestranně a spravedlivě.“
<br> � Složení slibu se neopakuje,byl-li přísedící zvolen znovu <.>
� Slib skládají přísedící do rukou předsedy soudu,k němuž byli zvoleni <.>
� Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu <.>
� Jestl...
zde
1/2
<br>
Přísedící okresního soudu
Postavení přísedících vyplývá ze zákona č.6/2002 Sb <.>,o soudech,soudcích,přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) a dále z vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti České republiky č.44/1992 Sb <.>,o náhradách za vykonávání funkce přísedícího <.>
<br> Předpoklady pro funkci přísedícího
<br> � Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky,který je plně svéprávný a bezúhonný <,>
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku,že bude svou funkci řádně zastávat,v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením
k určitému soudu <.>
<br> � Podmínku bezúhonnosti podle předešlého odstavce nesplňuje ten,kdo byl pravomocně odsouzen za
trestný čin,jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky
nehledí,jako by nebyl odsouzen <.>
<br> � Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let <.>
<br> Volba přísedících
<br> � Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.Kandidáty
do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.K navrženým kandidátům si
zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu.Přísedícím může být zvolen občan,který
je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva,jímž je do funkce volen,a v obvodu soudu <,>
pro který je do funkce volen,nebo který v těchto obvodech pracuje <.>
<br>
Slib
<br> � Přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí,že se budu řídit
právním řádem České republiky,že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že
v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle,nestranně a spravedlivě.“
<br> � Složení slibu se neopakuje,byl-li přísedící zvolen znovu <.>
� Slib skládají přísedící do rukou předsedy soudu,k němuž byli zvoleni <.>
� Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu <.>
� Jestl...

Načteno

edesky.cz/d/5625658

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz