« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Oznámení veřejnou vyhláškou, přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (1.48 MB)
Pm'n| MESTSKY URAD PRIBRAM Odbor silničního hospodářství
<br> Váš dopis:
<br> Spisová značka: sz MeUPB 7906812022101 ENERGON Dobříš,s.r.o.Číslo jednací: MeUPB 8658612022IOSHíPaz Dobříš 1655
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> E—maii: petra.pazderkova©pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 0 silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v platném znění a podle ust.& 171 a ust.5 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č.|||/0181 v obci La'z (k.ú.Láz),podané dne 10.08.2022 žadatelem ENERGON Dobříš.s.r.o.<.> IČO: 25727362,Dobříš 1665,263 01 Dobříš (dále jen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením & 124 odst.6 a na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích a silnici č.IIIID181 v obci Láz (k.ú.Láz) za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br> 1.Druh úprayy: přechodná
<br> 2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),cdsouhlaseného Policii ČR,KŘ Dl Příbram pod č.j.KRPS-29657-21ČJ-2022-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení.Na komunikacích: místní komunikace a silnice č.|llíO181
<br> Misto: Láz — v blízkosti č.p.87,99.101,111,115 a 168
<br> Důvod úpravy: pokládka kabelového NN vedení pro parcelu &.408/36-35 v k.ú.Láz za úplné uzavírky úseku mís...

Načteno

edesky.cz/d/5625629

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz