« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - VV MZ Opatření obecné povahy ze dne 6. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Text opatření
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 539201201 9-MZE-1 621 2
<br> Spisová značka.: 14LH22476I2019-16212
<br> ci.: sggzmzmzmm Illlllllllllillllllilllllllllllllllll 000323483278
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bin©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500l2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).vydává podleš 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterym se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.].18918l2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508í2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: I <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918i2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508l2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1.která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].1891872019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j.41508í2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolnosti při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna...

Načteno

edesky.cz/d/5624361

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz