« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Smlouva o dílo
<br> Věc: Zimní údržba dopravních i pěších komunikací v k.ú.: Brno-Utěchov
<br> Objednatel: Statutární město Brno,městská část Útěchov
<br> zastoupené PhDr.Zdeňkem Drahošem,starostou městské části Brno - Útěchov se sídlem Adamovská 6,644 00 Brno — Útěchov ICO: 4499278529
<br> a
<br> Zhotovitel:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> se sídlem Nové Syrovice XXX,PSČ XXX 41
<br> IČO: 74789155
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,č.ú 2170270379/0800 kontaktní spojení: 777 271 363
<br> 1.Předmět díla
<br> l) Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu místních pěších a pojezdových komunikací na území městské části Bmo—Utěchov.Seznam těchto pěších
<br> komunikací je uveden v příloze č.1 této smlouvy <.>
<br> ' 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak,aby byla zajištěna schůdnost a sjízdnost místních pěších a pojezdových komunikací v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č <.>
<br> 16/1998 o schůdnosti místních komunikací <.>
<br> 3) Na základě písemného požadavku objednatele provede zhotovitel také odvoz hromad
<br> sněhu <.>
<br> 4) Po skončení zimní sezóny provede zhotovitel jarní úklid tzn.odstranění zpředmětných
<br> komunikací použitý posypový material <.>
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2) 3) 4)
<br> 5)
<br> II.Termíny provedení díla
<br> Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 15.11.2013 směsíční výpovědní lhůtou počínající od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně <.>
<br> Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu vzimní sezóně tj.od 15.11.2013 do 15.4.2018
<br> III.Cena díla
<br> Cena díla bude určena dle níže uvedených sazeb:
<br> a.Paušální platba 10.000,- Kč / měsíc
<br> b.Hrnutí komunikací (traktor) 1.300,- Kč! jedna akce c.Hrnutí chodníků 950,- Kč/ jedna akce d.Posyp komunikace 2.850,- Kč/ jedna akce e.Posyp chodníky 950,— Kč/ jedna akce f.Jarní úklid 9.000; Kč/ jedna akce
<br> Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH <.>
<br> Cena zásahu zahrnuje i spotřebovaný posypový materiál ...
Zimni-udrzba-komunikaci-smlouva-o-dilo
Smlouva o dílo
<br> Věc: Zimní údržba dopravních i pěších komunikací v k.ú.: Brno-Utěchov
<br> Objednatel: Statutární město Brno,městská část Útěchov
<br> zastoupené PhDr.Zdeňkem Drahošem,starostou městské části Brno - Útěchov se sídlem Adamovská 6,644 00 Brno — Útěchov ICO: 4499278529
<br> a
<br> Zhotovitel:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> se sídlem Nové Syrovice XXX,PSČ XXX 41
<br> IČO: 74789155
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,č.ú 2170270379/0800 kontaktní spojení: 777 271 363
<br> 1.Předmět díla
<br> l) Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu místních pěších a pojezdových komunikací na území městské části Bmo—Utěchov.Seznam těchto pěších
<br> komunikací je uveden v příloze č.1 této smlouvy <.>
<br> ' 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak,aby byla zajištěna schůdnost a sjízdnost místních pěších a pojezdových komunikací v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č <.>
<br> 16/1998 o schůdnosti místních komunikací <.>
<br> 3) Na základě písemného požadavku objednatele provede zhotovitel také odvoz hromad
<br> sněhu <.>
<br> 4) Po skončení zimní sezóny provede zhotovitel jarní úklid tzn.odstranění zpředmětných
<br> komunikací použitý posypový material <.>
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2) 3) 4)
<br> 5)
<br> II.Termíny provedení díla
<br> Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 15.11.2013 směsíční výpovědní lhůtou počínající od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně <.>
<br> Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu vzimní sezóně tj.od 15.11.2013 do 15.4.2018
<br> III.Cena díla
<br> Cena díla bude určena dle níže uvedených sazeb:
<br> a.Paušální platba 10.000,- Kč / měsíc
<br> b.Hrnutí komunikací (traktor) 1.300,- Kč! jedna akce c.Hrnutí chodníků 950,- Kč/ jedna akce d.Posyp komunikace 2.850,- Kč/ jedna akce e.Posyp chodníky 950,— Kč/ jedna akce f.Jarní úklid 9.000; Kč/ jedna akce
<br> Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH <.>
<br> Cena zásahu zahrnuje i spotřebovaný posypový materiál ...
Stáhnout
Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno
IČ 44 99 27 85
<br> V Brně dne 31.8.2022
<br> Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 12.8.2022 obdržela městská část statutárního města Brna Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno (dále MČ),žádost o poskytnutí následující informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím:
<br> „Vážení <,>
Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/99 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím a žádám o zaslní těchto informací:
1) Veškeré Vám dostupné informace o provádění údržby chodníků nacházející ve vaší městské části,a to
za období od 1.12.2020 do 30.3.2021 (zejména,kdo v danou dobu údržbu prováděl,v jakých dnech
z uvedeného období byla prováděna údržba proti námraze či uklouznutí,zda vám byly nahlášeny
nějaké úrazy na chodníku či údaje o neschůdností aj.údaje,to vše ve výše uvedené době) <.>
2) Pokud byla v danou dobu údržba prováděna třetí osobou/osobami,žádám o zaslání smlouvy mezi
vámi a touto osobou vč.všech dodatků a příloh
3) Za konkrétních,jakých podmínek bývá přistupováno ve vaší městské části k ošetření chodníků proti
námraze nebo proti uklouznutí.Za jakých podmínek bývá ve vaší městské části bývá přistupováno
k preventivní údržbě proti námraze a proti uklouznutí <.>
4) Pokud údržbu prováděla třetí osoba,kolikrát z Vaší strany došlo k reklamaci plnění spočívajícího
v údržbě komunikací poskytovaného zajišťovaných pro Vás touto třetí osobou <.>,resp.zda došlo z Vaší
strany k reklamaci plnění za období od 31.12.2020 do 30.3.2021.“
<br> Poskytnutá informace:
<br> 1.Údržbu chodníků pro městskou část Brno-Útěchov v uvedeném období zajišťovala XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XX Nové Syrovice XXX.Úrazy na chodníku ani jiné údaje nebyly hlášeny.Přehled údržby v daném období uvádí následující tabulka:
<br> Prosinec 2020
Datum
Technologie
Poznámka
<br> 1.12 -
Hrnutí chodníků
+ kartáč
<br>
Hrnutí chodníků
...
Zverejneni-poskytnute-informace-dle-zakona-106-1999-zimni-udrzba-chodniku
Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
Adamovská 15/6
644 00 Brno
IČ 44 99 27 85
<br> V Brně dne 31.8.2022
<br> Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 12.8.2022 obdržela městská část statutárního města Brna Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno (dále MČ),žádost o poskytnutí následující informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím:
<br> „Vážení <,>
Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/99 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím a žádám o zaslní těchto informací:
1) Veškeré Vám dostupné informace o provádění údržby chodníků nacházející ve vaší městské části,a to
za období od 1.12.2020 do 30.3.2021 (zejména,kdo v danou dobu údržbu prováděl,v jakých dnech
z uvedeného období byla prováděna údržba proti námraze či uklouznutí,zda vám byly nahlášeny
nějaké úrazy na chodníku či údaje o neschůdností aj.údaje,to vše ve výše uvedené době) <.>
2) Pokud byla v danou dobu údržba prováděna třetí osobou/osobami,žádám o zaslání smlouvy mezi
vámi a touto osobou vč.všech dodatků a příloh
3) Za konkrétních,jakých podmínek bývá přistupováno ve vaší městské části k ošetření chodníků proti
námraze nebo proti uklouznutí.Za jakých podmínek bývá ve vaší městské části bývá přistupováno
k preventivní údržbě proti námraze a proti uklouznutí <.>
4) Pokud údržbu prováděla třetí osoba,kolikrát z Vaší strany došlo k reklamaci plnění spočívajícího
v údržbě komunikací poskytovaného zajišťovaných pro Vás touto třetí osobou <.>,resp.zda došlo z Vaší
strany k reklamaci plnění za období od 31.12.2020 do 30.3.2021.“
<br> Poskytnutá informace:
<br> 1.Údržbu chodníků pro městskou část Brno-Útěchov v uvedeném období zajišťovala XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XX Nové Syrovice XXX.Úrazy na chodníku ani jiné údaje nebyly hlášeny.Přehled údržby v daném období uvádí následující tabulka:
<br> Prosinec 2020
Datum
Technologie
Poznámka
<br> 1.12 -
Hrnutí chodníků
+ kartáč
<br>
Hrnutí chodníků
...

Načteno

edesky.cz/d/5621156

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz