« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Usnesení z 27. zasedání ZO Havraň dne 17.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.2 - Zpráva o uplatňování ÚP Havraň (1.2 MB)
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRAŇ A
<br> JEHO ZMĚNY Č.1
<br> Zpráva byla zpracována dle ustanovení §55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,a dle ustanovení §15 vyhlášky 500/2006 Sb <.>,o územně
<br> analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Obec: Havraň,č.p.11,435 01 Havraň
<br>
<br> Zpracovatel: Magistrát města Mostu,odbor rozvoje a dotací
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Datum: Srpen XXXX
<br> Schvalující orgán Zastupitelstvo obce Havraň
<br> Datum schválení 17.8.2022 usn.č <.>
<br> Pořizovatel Magistrát města Mostu
<br> Odbor rozvoje a dotací
<br> Radniční ½
<br> 434 01 Most
<br> Oprávněná úřední osoba Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Vedoucí odboru rozvoje a dotací
<br> Podpis a otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 31
<br>
I.Obsah
<br> II.Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> III.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě
<br> kterých byl územní plán vydán (§5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných
<br> nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> B.Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 7
<br> IV.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> V.Vyhodn...
;příloha č.1 - RO č.3 (389.19 kB)
Obec Havraň.IČO 00265918 KEO4 110.3 unoos
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Poí org: org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 4111 98043 57 050.00 2 200.00 59 260.00 Neinvestiční přijaté transfery z 4116 13101 76 800,00 352 000.00 425 800.00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze Celkem za Par: 133 860.00 354 200,00 488 060,00 3639 2119 0.00 1 000.00 1 000.00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Celkem za Par: 3639 0.00 1 000,00 1 000.00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy celkem 133 860.00 355 200,00 489 060,00 Výdaje Per Pol orgl org.? N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změněNázev 2321 5169 150 000.00 55 000.00 205 000,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 2321 150 000.00 55 000.00 205 000.00 odvádění a čistění odpadních vod a 3111 5169 25 000.00 30 000.00 55 000.00 Nákup ostatních služeb 3111 5171 10 000.00 11 000.00 21 000.00 Opravy a udržování 3111 5424 10 000.00 5 000.00 15 000.00 Náhrady mezd a příspěvky v dobe Celkem za Par: 3111 45 000.00 46 000.00 91 000.00 Mateřské školy 3319 5139 400,00 2 000.00 2 400.00 Nákup materialu jinde nezařazený 3319 5175 5 000.00 2 000.00 7 000.00 Pohoštění Celkem za Per: 3319 5 400.00 4 000.00 9 400.00 Ostatní záležitosti kultury 3412 6121 0.00 73 600,00 73 600.00 Stavby Celkem za Par: 3412 0.00 73 800.00 73 600.00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3612 5139 10 000.00 20 000.00 30 000.00 Nakup materiálu jinde nezařazený Celkem za Per: 3612 10 000.00 20 000.00 30 000.00 Bytové hospodářství 3631 5139 0.00 12 100.00 12 100.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3631 6121 0.00 72 600,00 72 600.00 Stavby Celkem za Per: 3631 0.00 84 700.00 84 700.00 Veřejné osvětlení 3632 6121 0.00 145 200.00 145 200.00 Stavoy Celkem za Pa:: 3632 0,00 145 200.00 145 200.00 Pohřebnictví 3722 5151 1 000.00 400.00 1 400.00 Studená voda včetne stočného a úplaty 3722 5424 0,00 5 100,00 5 100.00 Náhrady mezd a příspěvky v době Celkem za Par: 3722 ...
Usnesení (332.6 kB)
Usnesení z 27.zasedání zastupitelstva obce Havraň,které se konalo dne 17.8.2022 od 17.00 hod.v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1 ) schvaluje ověřovatele zápisu p.Andreev,p.Brožková 2.) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 3 ) schvaluje pronájem nebytových prostor v čp 11 za účelem podnikání v Oboru manikúra a pedikúra— p.XXXX XXXXXXXXXXX,Havraň XXX X.) schvaluje Rozpočtové opatření č 3 : příjmy 355.200,- Kč,výdaje 883.500,- Kč financování 528.300,- Kč — příloha č.1 S.) schvaluje v souladu s 547 odst.5 zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu „Zprávu o uplatňování územního plánu Havraň a jeho změny č.1“ — příloha č.2 6.) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se statutárním městem Most: a) o zajištění činností vedoucích k odstranění & likvidaci odstavených vraků & vozidel s neplatnou technickou prohlídkou b) o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o odstraňování & likvidaci vraků 7.) schvaluje Kupní smlouvu CES 1515/2022/PEVE s a s.SVS— kanalizační stoka AH 8.) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV- 12-4022766 5 ČEZ Distribuce,a s.9.) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1819/2022/PANO s a.s.SVS— vodovod pro 3 RD na ppč.166 10.) bere na vědomí informace ze stavebního úřadu Most ll.) bere na vědomí informaci o přípravě PD pro stavbu MO-Havraň,č.parc.694/88,kNN,SSIOO a s realizací uvedené stavby souhlasí 12) schvaluje PD pro územní souhlas na akci BLANCO - PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 13.) schvaluje Smlouvu o přeložce vodovodu CES 1850/2022/PEVE na ppč.651/2 v obci Moravěves 14.) bere na vědomí informaci o odkupu vodovodu pro 8 RD v obci Moravěves až po realizaci stavby 15.) bere na vědomí žádost paní Zdeňky Slámové — rekonstrukce propustku a příjezdové cesty k domu č.p.-40 v obci Moravěves 16.) bere na vědomí informaci o připravovaném záměru ČEZ Distribuce,a.s.— akce MO- Havraň __,SDOK/HDPE/ZOK MO _—HAVR M0_...

Načteno

edesky.cz/d/5618479

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz