« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Rozhodnutí - Zvláštní užívání komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí_zvláštní_užívání_komunikace.pdf
Obecní úřad Sklené nad Oslavou Sklené nad Oslavou 85,59101 č.j.: SKLENE-441/2022-hal
<br> ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
<br> (UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ) Výroková část:
<br> Obecní úřad Sklené nad Oslavou,jako silniční správní úřad příslušný podle 5 40 odst.5 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 pozemních komunikacích“),ve správním řízení přezkoumal žádost O zvláštní užívání místní komunikace podle 5 25 odst.6 písm.d) zákona 0 pozemních komunikacích,kterou podal Obec Sklené nad Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,591 01 (dále jen „žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu vlastníka komunikace podle 5 25 odst.1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a 5 40 odst.10 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> povoluje
<br> zvláštní užívání místní komunikace pro akci: název stavby: "Sklené nad Oslavou - obytná zona východ" <,>
<br> nové zemní inženýrské sítě na pozemku parc.č.1106/1 v k.ú.Sklené nad Oslavou,Obce Sklené nad Oslavou,dle předložené dokumentace <.>
<br> Umístění inženýrských sítí se povoluje na dobu jejich životnosti.Pro provedení prací stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace bude provedeno výkopem.2.Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu.3.Po ukončení prací bude komunikace uvedena do původního stavu <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Sklené nad Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,591 01
<br> Odůvodnění:
<br> Žadatel podal dne 26.8.2022 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace za účelem zřízení inženýrských sítív rámci stavby: "Sklené nad Oslavou — Obytná zóna východ" <.>
<br> Silniční správní úřad povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí,protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení účastníků:
<br> Proti...

Načteno

edesky.cz/d/5611147

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz