« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 31– ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů v Ministerstvu kultury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.PDF
Příloha č.2
<br>
<br> Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky
<br> a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
<br> čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a
v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona
č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění
pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické
strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru
výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru
Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické
strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo
členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch <,>
kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického
řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí po
25.2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů
Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti <,>
Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro
příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu
sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo
účastníke...
PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.DOC
Příloha č.2
<br>
Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č. 451/1991 Sb <.>, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 mě...
Příloha č. 1 - Žádost o jmenování na služební místo.pdf
1
<br>
<br> Žádost
<br> o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného
<br> o jmenování na služební místo představeného
1
<br>
Označení a adresa služebního
<br> orgánu,kterému je žádost
<br> adresována
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Státní tajemnice v Ministerstvu kultury
<br> Maltézské nám.471/1,118 11 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu
2
ve
<br> tvaru obec,část obce,ulice,číslo
<br> popisné,PSČ,stát
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je
<br> odlišná od adresy místa trvalého
<br> pobytu
<br>
<br> Telefonní číslo
3
<br>
E-mail nebo ID datové schránky
3
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů
4
<br>
Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br>
1
Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud
nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte
<br> „Žádost o jmenování na služební místo představeného“ <.>
2
Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
<br> a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
3
Nepovinný údaj <.>
<br> 4
Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
<br> poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru
5
a
<br>
<br> jmenování na služební místo
<br> Čestné prohlášení
6
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s § 25 odst.1 písm.c) a § 26 odst.1 zákona o státní službě
<br> v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladu plné svéprávnosti prohlašuji,že jsem podle
<br> § 15 odst.2 zá...
Příloha č. 1 - Žádost o jmenování na služební místo.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Ing.XXXX XXXXXXX
Státní tajemnice v Ministerstvu kultury
Maltézské nám.XXX/X,118 11 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br>
Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:5] a |_| [5: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> jmenování na služební místo
<br>
Čestné prohlášení[footnoteRef:6] [6: S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti zaškrtněte jednotlivě u každého předpokladu a doplňte podle vysvětlivek,pokud k žádosti nebu...
VMiRa 31 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VŘ.pdf
1
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo Vrchní ministerský rada č.31– ředitel/ředitelka Odboru řízení
<br> lidských zdrojů v Ministerstvu kultury
<br>
<br> Č.j.: MK 49739/2022 ORLZ
Datum: 26.srpna 2022
<br>
<br>
Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
<br> zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo představeného/představené Vrchní
<br> ministerský rada č.31 – ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů v oboru služby:
<br>
<br> 63 - Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců <,>
<br> příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.listopadu 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br>
<br> Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v XXX,že ředitel/ředitelka Odboru řízení
lidských zdrojů:
<br> • Posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti
<br> vykonávaných činností <.>
<br> • Řídí,kontroluje a koordinuje činnost svěřeného odboru <.>
<br> • Zpracovává a zabezpečuje zpracování podkladů pro aktualizaci služebních
<br> předpisů a dalších metodických dokumentů v oblasti působnosti odboru <.>
<br> • Tvoří koncepce rozvoje personálního kapitálu
<br> • Zpracovává strategie,koncepce,analytické a ekonomické výstupy v oblasti
<br> lidského kapitálu
<br> • Odpovídá za provedení věcné kontroly dokumentů předkládaných k podpisu
<br> státní tajemnici a za to,že dokument odpovídá platnému právnímu řádu
<br> a interním předpisům
<br> • Vytváří a zajišťuje fungování systému komunikace se zaměstnanci <.>
<br> • Zabezpečuje jednání s externími organizacemi (úřady práce,sociáln...
VMiRa 31 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VŘ.docx
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo Vrchní ministerský rada č.31– ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů v Ministerstvu kultury
<br>
Č.j.: MK 49739/2022 ORLZ Datum: 26.srpna 2022
<br>
<br> Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo představeného/představené Vrchní ministerský rada č.31 – ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů v oboru služby:
<br> 63 - Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.listopadu 2022 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v tom,že ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů:
· Posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti vykonávaných činností <.>
· Řídí,kontroluje a koordinuje činnost svěřeného odboru <.>
· Zpracovává a zabezpečuje zpracování podkladů pro aktualizaci služebních předpisů a dalších metodických dokumentů v oblasti působnosti odboru <.>
· Tvoří koncepce rozvoje personálního kapitálu
· Zpracovává strategie,koncepce,analytické a ekonomické výstupy v oblasti lidského kapitálu
· Odpovídá za provedení věcné kontroly dokumentů předkládaných k podpisu státní tajemnici a za to,že dokument odpovídá platnému právnímu řádu
a interním předpisům
· Vytváří a zajišťuje fungování systému komunikace se zaměstnanci <.>
· Zabezpečuje jednání s externími organizacemi (úřady práce,sociální úřady,inspektoráty bezpečnosti práce apod.) při vyřizování odborných a specifických personálních či sociálních záležitostí <.>
· Zabezpečuje k...

Načteno

edesky.cz/d/5610611

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz