« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.06/2022
<br> Usnesení ze 6.veřejného zasedánízastupitelstva obce,Potvorov konaného dne 25.8.2022 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje: 1) Žádost Linky bezpečí,2.5.o pokračování podpory dětské krizové linky,a to ve výši 1 000,- Kč <.>
<br> 2) Finální verzi ÚP Potvorov zpracovaného Architektonickým studiem I—Iysek s.r.o.a upraveného podle stanovisek k rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek <.>
<br> 3) Nákup dvou stanů s rozměrem 3 x 3 m za účelem ochrany zázemí při konání letních společenských akcí <.>
<br> Bere na vědamí :
<br> Informaci o zahájení opravy komunikace s p.č.1363/6 v k.ú.Potvorov firmou Hokar,spol.s.r.o <.>
<br> Dne 25.8.2022
<br> Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřil : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2022 Sejmuto dne : 12.9.2022
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 26.8.2022 do : 12.9.2022
<br> OBEC PCTVOROV
<br> PSČ 331 41 okres Pizeú - sever <,>
<br> 1 ÁJV v/ď fl? aft/w
<br> Usnesení zastupitelstva obce Potvorov ze 6.veřejného zasedání konaného dne 25.8.2022 na vydání územního plánu Potvorov formou opatření obecné povahy
<br> Zastupitelstvo obce Potvorov
<br> I.Konstatu je ověření
<br> Ve smyslu ust.© 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,že územní plán Potvorov není V rozporu s politikou územního rozvoje,s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu <.>
<br> II.Bere na vědomí
<br> Sdělení pořizovatele,že k návrhu územního plánu Potvorov byla vznesena 1 námitka & 3 připomínky dle ust.& 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.K námitce a připomínkám byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách & vyhodnocení připomínek (viz příloha) aprojednán s dotčenými orgány a následně byl upr...

Načteno

edesky.cz/d/5609931

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz