« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením
1
<br>
<br> Spisová značka: 1594/2022/OV
Číslo jednací: 1594/2022/OV-3
V Lokti dne: 25.08.2022
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: z.immer@loket.cz
<br> Obdrží dle rozdělovníku
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Dne 25.07.2022 podal stavebník - paní XXXXX XXXXXXXXX,u Městského úřadu Loket <,>
odboru výstavby,žádost o vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím
dokončením na stavbu podle projektové dokumentace nazvané „úpravy v bytové jednotce –
Loket,Sportovní 545 – byt číslo 3“,v objektu č.p.545 (byt č.3),na pozemku parc.č.881/24 <,>
Sportovní ul <.>,k.ú.a obec Loket,okres Sokolov.Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení
o povolení změny stavby před jejím dokončením (ust.§ 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění - dále jen „správní řád“) <.>
<br> Městský úřad Loket,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle ust.§ 13
odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění,dále jen "stavební zákon",projednal uvedenou žádost v řízení
o změně stavby před jejím dokončením a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
<br> podle ust.§ 118 stavebního zákona vydává
<br> p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y p ř e d j e j í m d o k o n č e n í m
<br> na stavbu „úpravy v bytové jednotce – Loket,Sportovní 545 – byt číslo 3“,v objektu č.p <.>
545 (byt č.3),na pozemku parc.č.881/24,Sportovní ul <.>,k.ú.a obec Loket,okres Sokolov
podle projektové dokumentace změny stavby,kterou zpracoval projektant - pan Ing.Petr
Jenýš,autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,ČKAIT 0012826,datum: 07/2022 <.>
<br> Předmětem tohoto rozhodnutí jsou: stavebně technické změny stavby – „úpravy
v bytové jednotce – Loket,Sportovní 545 – byt číslo 3“,v objektu č.p.545 (byt č.3),na
pozemku parc.č.881/24,Sportovní ul <.>,k.ú.a obec Loket,okres Sokolov,spočívající
v rozšíření dveřního otvoru mezi chodbou a pokojem <.>
<br> Účastníci řízení podl...

Načteno

edesky.cz/d/5607219

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz