« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Usnesení - přerušení řízení do doby doplnění podkladů rozhodnutí - Novostavba RD v Brně Řečkovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - přerušení řízení do doby doplnění podkladů rozhodnutí - Novostavba RD v Brně Řečkovicích
2%J
Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Stavební úřad
Palackého nám.11,621 OO Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 24.8.2022
MCBRMH/005996/22/2100/KUIV XXXXX XXXXXXXX Počet stran: X
K podání tel.: XXXXXXXXX Vaše číslo jednací:
<br> fax: 541226124
Spisová značka e-mail: kucerovareckovice.bmo.cz
STUPALUO8 104
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno <,>
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno <,>
které zastupuje XXXXX XXXX advokáti,s.r.o <.>,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,prokuristka,ICO
XXXXXXXX,Udolní č.p.567/33,602 00 Brno <,>
<br> Vyvěšeno dne: 24 08 202! Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 24 -08- 2022
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá 1-fora,jako stavební úřad příslušný podle 13
odst.I písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),a obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č.20/200 1,kterou se vydává Statut města Brna,(dále jen “stavební úřad“),obdržel dne 26.6.2008
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
<br> „Novostavba rodinného domu v Brně - Řečkovicích“
<br> na pozemku parc.č.3967/18,3967/19,3967/20,3967/2 1,3967/22,3967/23,3967/24,3967/25 v k.ú <.>
Rečkovice,(dále jen „stavba“) <.>
<br> kterou podali:
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 00 Brno
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Boskovická č.p.1379/13,621 OO Brno
<br> (dále jen “žadatel“) <.>
<br> Protože žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení,vyzval stavební úřad
žadatele opatřením č.j.MCBRMHJOO5974/22/2IOOĺKUIV ze dne 24.8.2022 k doplnění podkladů
rozhodnutí a současně výše uvedené řízení (dále jen “územní řízení“),zahájené podáním žádosti dne
26.6.2008
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5604328

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz