« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br> Příloha č.1 k č.j.:
MHMP 1449764/2022
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 800 100 000,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání
<br> Z 3194/14
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného
veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této vyhlášky <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/110
ze dne 14.6.2018,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem
pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 13.8.2019 do 19.9.2019 a na základě
vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru,že bude
nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona
a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst.2 věty třetí stavebního zákona
v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav <.>
Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst <.>
4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny
platné úz...

Načteno

edesky.cz/d/5604317

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz