« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - CHOCENICE - POZEMEK P.Č. 664/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemek p.č. 664-2 k.ú. Chocenice.pdf
liii 11111111111 liii 11111111111111111111111 11111111111111111 III
27709/P/2022-HMSU
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Termín konání aukce
<br> Touto ~Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Uřadu pro zastupovánĺ státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 4.10.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 3.10.2022
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Uzemní pracoviště Plzeň <.>
Kontaktní osobou je Ing.XXXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX;
email: simona.loblova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Zpusob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
smyslu čI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1 500,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 vedený u CNB tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhutě do 3.10.2022.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným zpusobem <,>
než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který
se ...
Vzor- kupní smlouva - pozemek p.č. 664-2 k.ú. Chocenice.pdf
27709/P/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/P/19710/2022-HMSU
<br>
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště Plzeň,Radobyčická 14,301 00 Plzeň <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
r...

Načteno

edesky.cz/d/5603700

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz