« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VIZOVICE, PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/3 - STAVEBNÍ PARC. Č. 1026/1, SOUČÁSTÍ JE STAVBA: VIZOVICE, Č.P. 403, ROD.DŮM, STAVBA STOJÍ NA POZEMKU P.Č.: ST. 1026/1, STAVBA: BEZ ČP/ČE, JINÁ ST., NA PARCELE. ST. 1026/6, LV 3145, VŠE ZAPSÁNO NA LV 1525

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa p.č. st. 1026-1, 1026-6 k.ú. Vizovice.jpg
' 1938/6
9
<br> l I
1938/7
<br> 217w
<br>.Vizovice
<br> 1933/25 1
ebnl parcela
<br> é.’ 026/6
<br> stévebni parcela
6.1626/1
<br>
<br>
<br>
I I
{Q CW 1933/3 ‘
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1938/4
<br> 0 <.>
1938/9
<br> | |
1938/14
Aukční vyhláška Vizovice.pdf
Ill|||II||||IIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||I||||||
<br> Q410/BZL/2022-BZLM Cj.: UZSVM/BZL/5316/2022-BZLM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA (č.BZL/AN/026/2022)
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> !.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.9.2022 v 12:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.9.2022 v 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Odloučené pracoviště Zlín,třída Tomáše Bati 3792,76001 Zlín <.>
<br> Kontaktní osobou je JUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,Email: Vladimir.Skrabal©uzsvm.cz <.>
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účastv elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účastí složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 37.190,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do pondělí 12.9.2022 včetně.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3...
Kupní smlouva Vizovice.docx
5410/BZL/2022-BZLM
Čj.: UZSVM/BZL/5316/2022-BZLM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná JUDr.XXXXX XXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Zlín,Tř.Tomáše Bati 3792,760 01 Zlín
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz