« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákres [0,16 MB]
Podélný výkop
<br> Aktuální pracovní místo
<br> mDopravně inženýrské opatřen-II _ _ Kabel NN - Ke Hřbitovu,Libníč
<br> Zadavatel: VS Elektro p.Sone/kl tel: 734 154 991
<br> 2 2.W" m Zpracoval: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX Slg |stuv Email: kolomarova©signístav.cz Poznámka:.<.> ; gAšlllN-Íílč-XČE-N-Í Telefon: 601 150 067 "O "
<br> POLICIE ČESKÉ REP BLIKY KRAJSKÉ ŘEDiTEL/ [ POLICIE
<br> JIHOČESK „,;.E 24 ÚZEMNÍ op? ' 'BUDĚJOVICE "Já./= „11-25 POŠTOV' |:-='/- IKA 37105 ESKÉ BUDĚJ0V1(CE
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU [0,15 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/13341/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/13341/2022-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 22.8.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 15.8.2022 žádost navrhovatele:
<br> VS elektro komplet s.r.o <.>,IČO 28135121,Rudolfovská tř.464/103,České Budějovice 4,370 01
České Budějovice 1
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-45-418/ČJ-2022-020106 ze dne 22.7.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci v obci Libníč – ulice Ke Hřbitovu,z důvodu pokládky kabelového vedení NN
– viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: od 19.9.2022 do 23.9.2022
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/...

Načteno

edesky.cz/d/5602104

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz