« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. VŠENICE - ID. 1/6 PPČ. 543

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV.pdf
27134/P/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/P/19266/2022-HMSO
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.P / P L / 2 0 2 1 / 1 3 7 6 6
<br>
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím
Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.9.2022 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.9.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX,e-mail: helena.berkova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 200,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 tak,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.9.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý
uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než
<br> bezhotovostním převodem,je povi...
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
<br>
27098/P/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/P/19247/2022-HMSO
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
Územního pracoviště Plzeň,Radobyčická 14,301 00 Plzeň,na základě Příkazu generálního
ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br>
a
<br>
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o maj...

Načteno

edesky.cz/d/5599609

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz