« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K. Ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ P. P. Č. 661/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška EAS 21.9.2022-23.9.2022.pdf
21060/H/2022-HMSU Čj.: UZSVM/H/14275/2022—HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 21.9.2022 v 11:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 23.9.2022 v 11.00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: monika.malkova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 550,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 20.9.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je o...
kupní smlouva EAS 21.9.2022-23.9.2022.pdf
21060/H/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/H/14275/2022-HMSU
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemek:
▪ pozemková parcela č.661/3,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Slezské Předměstí,obec Hradec
Králové,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Hradec Králové včetně součástí,zejména zpevněného povrchu
<br> (dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným
<br> majetkem na základě bodu 14 čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,ve znění
pozdějších předpisů,a to ve smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br>
<br> Čl.II <.>
<br>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku se
všemi právy a povinnostmi,a to z...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz