« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú.CHOŘELICE,PARC.Č.ST. 57/1,SOUČÁSTÍ JE STAVBA Č.P.1082 A POZEMKOVÁ PARC. Č. 63/1,OBEC LITOVEL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
1
<br> 4579/OOL/2022-OOLH
Čj.: UZSVM/OOL/4237/2022-OOLH
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 21.9.2022 v 10.00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 22.9.2022 v 10.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Olomouc <,>
Jeremenkova 1263/17,772 00 Olomouc
Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail:
petra.rehovicova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 450.000 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-9127761/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 20.9.2022.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
než bezhotovostním převodem,je povinen ...
Návrh kupní smlouvy.pdf
1
<br>
4579/OOL/2022-OOLH
Čj.: UZSVM/OOL/4237/2022-OOLH
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,ředitel Územního pracoviště Ostrava <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve z...
Znalecký posudek_Chořelice.pdf
1
<br> ZNALECKÝ POSUDEK
<br> o ceně nemovitých věcí
<br> č.15826-468/2022
<br>
<br> Zadavatel znaleckého posudku: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Lihovarská 1335/9
716 00 Ostrava-Radvanice
<br> Číslo jednací: N006/21/V00021020
<br> Účel znaleckého posudku: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých
věcí pro účel prodeje majetku státu <.>
<br>
<br> Obor,odvětví,specializace: Obor Ekonomika,Odvětví Ceny a odhady <,>
Specializace nemovitosti <.>
<br>
<br> Adresa předmětu ocenění: Chořelice,Litovel,okres Olomouc
<br>
Prohlídka předmětu ocenění
provedena dne:
<br> 21.02.2022
<br>
<br> Zpracováno ke dni: 21.02.2022
<br>
Zhotovitel: XP invest,s.r.o.-znalecký ústav v oboru
Ekonomika,Ceny a odhady-nemovitosti
Mánesova 1374/53,12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: kontakt@odhadonline.cz
<br>
<br> Znalecký posudek obsahuje 29 stran textu včetně titulního listu a 30 stran příloh <.>
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních <.>
<br>
<br> Místo a datum vyhotovení: V Praze,dne 04.03.2022
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Zadání
<br> 1.Znalecký úkol - odborná otázka
<br> Stanovení obvyklé ceny budovy bez č.p./č.ev <.>,stavby občanského vybavení a pozemků
parc.č.st.57/1 a 63/1 v obci Litovel,okres Olomouc,katastrální území Chořelice <.>
<br> 2.Účel znaleckého posudku
<br> Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účel prodeje majetku státu <.>
<br> 3.Skutečnosti sdělené zadavatelem
<br> Zadavatel sdělil důležité informace,které mají vliv na přesnost závěru znaleckého
posudku,a to výpis z katastru nemovitostí a informace o příslušenství budovy,které je
součástí ocenění <.>
<br>
<br> B.Výčet podkladů
<br> 1.Postup výběru zdrojů
<br> Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu <.>
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a stanovení obvyklé ceny
předmětného majetku.Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z platných
oceňovacích předpisů,odborných publikací a zkušeností zpracovatele se zpracováním
...
PENB.pdf
<.> _.<.> =.xu.gv.u—.-_=n_.-a—m nur—'.»- —x'»'\.„gumy,—xm.<.>.v.<.> w v-m——.— <.>,„-:.=»-.-.=_-».»=p___.<.>
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,čislo: Chořelice,1082
<br> PSČ,misto: 78401,Litovel
<br> Typ budovy: Administrativní budova
<br> Plocha obálky budovy: 723,65 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,60 mí'lm3 Celková energeticky vztažná plocha: 333,70 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie (Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWhI(m2'rok)
<br> Minmudne.;suoma
<br> 268
<br> 196
<br> ".) “ZŠ—'; &
<br> \ M mofádné nehospodáma
<br> Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 6534
<br>.; (.r_—„:'.u'.'-.z:._>vr<__s.—.—_mf.x:_:r:cvzu„vnuka.>vv!*_=.:=7rr_':.:'.wu-".Ts„'_f_r'.'.:.Taxi:-vzit,atp.<.> ——„Mihai—\n.—„ „
<br> jan:-r.<.> :xJJ _-.-.n.-—_ „M <.>,= \ Mur mr.gumu.<.> — r.o.“ <)— „,v—Law.m.<.> L,<.> „ FA.—sw.<.> i.<.>.<.>.<.> <,>
<br> DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PÍĚŠÍŠ'ŠŽŽĚĚÍĚÍ" Hodnoty pro celou budovu Opatření pro Stanovena MWh/rok Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: % ' Vytápění:.D
<br> Chlazení! klimatizaci:
<br> Popla opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejlch dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
<br> Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení:.Zemní plyn - 56,3.Elektřina ze sítě - 9,1
<br> Jiné:
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Obálka budovy Vytápění _ Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení
<br> U,<.> n w1(m2-K)- Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m2-rok)
<br> Hodnoty pro celou budovu
<br> MWh/rok * 53'4 351 8,9 < %.„wm-< „__ It"“ ' VHÚ-f***; :.„ „ „._ <.>,„ „,_ Zpracovatel: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX > Osvědčení č.: XXXX X Kontakt: XXX XXX 465 Í Vyhotoveno dne: 26.07.2014
<br> Podpis:," („z/( i( l
<br> -;.Am1._n.<.> <._.\vxr.<.> gs„í menza-.;; \mu: ;.<.> r.—.t.»_»'.- _m „n.<.> _.<.> „w.<.>.;->£r_'u-'.'.44 \;,<.> „,<.>.<.>,w:.<.> v; — _.<.>.<.> -n „.<.>.“-re.<.> -.! „Jr.vkuukw -2wud»v\fa ...
Stanovisko statika ze dne 14.12.2015.pdf
A Balbínova 374/11 ',„ 779 00 Olomouc StČ/] 11 C] tel.:+420 585 700 7o1+2
<br> —-OLOMOUC,s.r.o.fax.: f420 585 700 707 E-mall: statika©statikaolomouc.cz
<br> DRZITEL CERTIFlKATU ISO 9001 vvww_statikao|omouc„cz
<br> Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského 988/4
<br> 770 00 Olomouc
<br> Váš dopis značky ze dne Naše značka Vyřizuje V Olomouci Le/14/12/15-1 D.Lemák 14.12.2015
<br> Akce: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci - Kontaktní pracoviš- tě Litovel,Chořelice 1082,Litovel
<br> Věc: Stanovisko statika ke stavu objektu
<br> UVOD
<br> Na základě objednávky číslo KrPOL/2015/185 ze dne 1.9.2015,Úřadu práce České re- publiky — krajské pobočky v Olomouci (IČ 72496991),bylo dne 2.9.2015 provedeno místní šet- ření za účelem ověření stavu konstrukcí objektu Úřadu práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci - Kontaktní pracoviště Litovel,Chořelice 1082,Litovel.<,>
<br> Předmětem předkládaného stanoviska je především zhodnocení zjištěných poruch v předmětném objektu.Stanovení pravděpodobných příčin poruch,zhodnocení celkového sta— vu objektu a doporučení opatření <.>
<br> POPIS PROBLEMATIKY
<br> Posudkem řešený objekt je dvoupodlažní,s v současnosti nevyužívaným podkrovím,podsklepený.Původně se jedná se o vilový rodinný dům,který je v současnosti využíván jako administrativní budova.Stropní konstrukce nadzemní části objektu jsou řešeny jako dřevěné trámové.Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel plných.Založení je pravděpo- dobně plošné na základových pasech <.>
<br> Pro účely zpracovávaného stanoviska nebyla k dispozici projektová dokumentace od po- suzovaného objektu.Do konstrukcí objektu nebyly provedeny žádné sondy.Předkládaný posu— dek je zpracován pouze na základě vizuální prohlídky objektu,situování poruch a orientace trh— lin <.>
<br> Základové poměry v daném místě,stejně tak jako základové poměry v celé Litovli,nej- sou jednoduché.Chování základových konstrukcí v této lokalitě velmi ovlivňuje významný po— hyb hladiny podzemní v...
Fotodokumentace interiéru budovy č. 1082.pdf
Fotodokumentace interiéru budovy č.p.1082
<br>
<br>
<br>
<br> Fotodokumentace interiéru budovy č.p.1082
<br>
<br>
<br> Fotodokumentace interiéru budovy č.p.1082
<br>
<br>
<br> Fotodokumentace interiéru budovy č.p.1082

Načteno

edesky.cz/d/5599607

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz