« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UK_RALLY_2022_doc_TCVP0C0CTHID.pdf [0,33 MB]
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: MV /66014/2022 OD Ve Vyškově dne 19.8.2022
Č.j.: MV 66014/2022 OD/3 Šl
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikací,postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu
právnické osoby – HANÁCKÝ RALLY KLUB v AČR,sídlem Vyškov,Purkyňova 419/2c <,>
IČ: 708 09 763,ze dne 11.8.2022,po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst <.>
3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor
Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-148869-1/ČJ-2022-061206-MS,ze dne 2.8.2022 (doba platnosti
vyjádření končí 3.9.2022),z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
na silnici: III/0462 (v úseku před a za odbočením na betonovou plochu jižně od areálu letiště Vyškov)
a místní komunikace ve městě Vyškově,Masarykovo náměstí se startem a cílem
<br> RZ 1/5 „Hlubočanská“ (RZ mezi obcemi Lysovice a osadou Terešov)
<br> - silnice II/430 v úseku křižovatky s III/4314 (mezi obcemi Luleč a Rostěnice)
- silnice III/4314 v úseku za křižovatkou s II/430 ve směru na obec Rostěnice
- silnice III/4314 v úseku křižovatky s místní komunikací v obci Rostěnice
- silnice III/4314 v úseku za obcí Rostěnice (ve směru na obec Kuče...
RALLY_RZ_4_8_Podivická_4_s_pdf_TCVP0C0CTHMT.pdf [1,09 MB]
RZ 4/8 „PomwcxÁ“
<br> (trať rychlostní zkoušky a trať přejezdu)
<br>,_.Brodek RZ 4I8PODI—VICKA u Pro-StšjovF.-_f_
<br> MM pod—Wy Pl.! Hdud'n.2005 -l 0112010
<br> " \“.a" "u“ _ “podm-ay Fu "» MWMŠWVTEO AI nom.“má“
<br> -- ' ' Ivanoviče ----/_.na Hané___/,' <.>
<br> !.(
<br> n pum,- nan-me 'n.zona-| 012010 nwm:- M l'uhup-mq _
<br> Khzamwce (' 300 vá a
<br> - stávající dopravni značení
<br> - na vrl'mané dopravní značení
<br> v úsek RZ 1M -si|nioe umu -si|nice HLUE :;
<br> - mistni komunikace
<br> %._______________.)
<br> [-
<br>.\._ um -.- un.1m - a nad MM!
<br> „mm.10.| 5200m ! Gil 500m | |.? _1500m lili)- PLAN-indi).anno-nam
<br> l.<.>.—l_—
<br> 8 _:.<.>.<.>,-= am"— '.9.5300m “ xxx.mu- wsmv noze VYŠKOV
<br> 1
RALLY_RZ_3_7_Račická_3_s_pdf_TCVP0C0CTHLY.pdf [2,06 MB]
RZ 3/7 „RAČICKÁ“
<br> (trať rychlostní zkoušky a trať přejezdu)
<br> WV \
<br> ;r \ \\ PAŘezOWFEJ/šš\
<br>.q -_;__ <.>
<br> _/ „
<br> \\5 \ © Lulečh Á/,<.>.<,>
<br> Chobot V II,/ff! -“"""% \“Gmlm
<br> _;„ Z\íx
<br> —"-—-.-h'“.x_ IV! \z-—&;.“xy <.>
<br> Op.—imlmc <.>
<br> „_ _ __x.3 „Jef—',<.> ŽEEXJESy PLAŘqudin.zona-1 01mm m:: 1“ l'uhts mm:: —— "'“—„ \,a.L.H'l.\\-\___ “H.=._" “<.či“ ;:.M PLANMI-idb.“5-1 01152010 NAVTEQ AI ' H mm \ll " $sz * RBČ'O'Ě' ",m s * : a :
<br> 1pistcwice
<br> Drnovice /
<br> \\ „ ix“ „=,„\,<.>
<br> P _ 1.13"- /;./-.l;\' __ Mami posty:! L&Mudn.20054?an h_lýyfřEOňl Wenham \ <.>
<br> _ U.<.> —J,<.>
<br> '— 3.9.2522 mah 41.301- _ za OBCI _ x 11151110va
<br> \\ __,<,> ; ! umo : 3.9.2023 vom DLA unh 47.301: RALLY RAČICE rám 101mm mw wmv
<br> 900
<br> Habrovanv
<br> Klíč
<br> \ \
<br> „ň,„,objmdna trasa 6.558 <.>
<br> (hranim okusu)
<br> Nemojany ' / rl:
<br> Zába? _.' \“ - _.“ ' _,_ |A-.<.> ; Q? "/ 385 % DmoviceJ ! ' " z !| 230,<.> l _ _ “"/I II] „| ii \i Luleč - - ' *-'-
<br> (trať rychlostní zkoušky a objízdná trasa rychlostní zkoušky)
<br> RZ 3/7 „RACICKA“
<br> '
<br> _ Obllždka _ R231'7
<br> Krásensko
<br> na
<br>.<.> UU-iu-I—Iul—
<br> Smilova Jana
<br> _ '.Krasova
<br> !
<br> 238122 nzarr'wm ran
<br> VYŠKOV Vilémovice
<br> XXX RALLY VYŠKOV 2022
<br> ' - _ „FQ—% ISu.„=“-gg.31h %.".63:3 <.>,_ _- *; —_.<.>,<.>.<.> “_ “ža _—|-0) % '-
<br> I % “Čo
<br> %] E3a
<br> Ruprechtou
<br> DETNL
<br> ; Bukovinka
<br> Ježkovice
<br> DETNL :
<br> Račice- oPí slavice
<br> Rz “3/7t„„; RAČICK—Á
RALLY_RZ_2_6_Ivanovická_brána_2_s_pdf_TCVP0C0CTHK3.pdf [6,10 MB]
RZ 2/6 „IVANOVICKÁ BRÁNA“
<br> (trať rychlostní zkoušky a trať přejezdu)
<br> Hoštice- -Hero|tice
<br> "sz ' ' Rybníček &
<br> Rz zip,“,„IVAN 9.<.>.<.> ICKA RANA“
<br> Pruský
<br> Moravskét _- Málkovice
<br> :'i,ZOUVALKA
<br> [
<br> _ _-1—- ||- ÁUBIEA (15,5 nemal &.».' - “.<.> P—Í,-._.i - ““"—a“.<.> <.>
<br> a &' o '.0,36 &" ňwum-Ásmd ? - _ _ _ _ Z % : Baumann '- _ —- mm _ ó ““"““ "ň & - 5 <.>
<br> ul.“WAW až.„a '.—r '- I-',„v.: ' % á '.<.> 5.<.> ml _.' m.ó.],„humus ' Š.Q <.>,_.l _ ' 6.<.> Ě ' ' m "" (\ ||.<.> - nemuqňu ' " / *EmO-“.;._.<.> sampon mm" 98! \A nic!) MMOL gw _.<.>.<.>.<.>.' r :" 5- | |_._:.% € ': ' ;._ _.- ' -_-' " aomoxoagx Aj" : z m „„,-„Ě ' " - ' of '.Monet.- ' _ - _.r.__o o _n.<.> \
<br> _
<br> ©
<br> E ::.a co"
<br> L m „xaam al—
<br> 5
<br> ao: J\DIGM nm nm
<br> %.mn ýua \jMOIAONVAIn ' Š : szz za,<,> <.>,<,>
<br> RZ 2[6,“IVANOVICKA BRANA"
<br> IVANOWCE NA KANE
<br> MadMice
<br> Rybníček
<br> RZ 2/6 „IVANOVICKÁ BRÁNA“
<br> (trať rychlostní zkoušky a objízdná trasa rychlostní zkoušky)
<br> WW \ IVANOVÍCE NA HANÉ )
<br> ': ; ' i.<.> ZOUVALKA
<br> !
<br> i.<.>.<.>.<.> ; _NN M\G „ŠŠŠ.<.>._<>ZO<_O_A> mx>2>=
<br> moc-„mažu Loan
RALLY_RZ_1_5_Hlubočanská_1_s__TCVP0C0CTHJ8.pdf [3,96 MB]
Rostěnioe—
<br> -Zvonovice RZ 1 15
<br> HlubgĚany _
<br> !
<br> “>< 4 <.>
<br> ; :.;,I.<.>.<.> “I.1/1 „3% lugz'm
<br> (trať rychlostní zkoušky a trať přejezdu)
<br> \:
<br>.r
<br> RZ 1/5 „HLUBOCANSKA“
<br> „<: „„- wsnvgoa n-l
<br> |||.f43__ ' _ Rostěnioe-
<br> (trať rychlostní zkoušky a objízdná trasa rychlostní zkoušky)
<br> \:
<br> RZ 1/5 „HLUBOCANSKÁ“
<br> __ RZ1I5 " "UBOCANSKAš
<br> Buh
<br> “* Pozo—R - _ i;.<.>._ _.„!Sl1a A "322 * tsm „.<.> *; *
<br> SH.<.> "lorda | 4 m m—
<br> D B C \ 333mm

Načteno

edesky.cz/d/5597751

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz