« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Sanace a rekultivace kamenolomu Všestary“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 661 znamenackova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 15.8.2022 Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 103464/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_ 101549/2022/KUSK/3
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/ZN
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Sanace a rekultivace kamenolomu Všestary“ v k.ú.Všestary u Říčan,v k.ú.Klokočná <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.5
<br> zákona informaci o oznámení záměru „Sanace a rekultivace kamenolomu Všestary.“ v k.ú <.>
<br> Všestary u Říčan,v k.ú.Klokočná,podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento záměr
<br> bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost ŽSD,a.s <.>,sídlo Brněnská 1050,664 42 Modřice
<br> IČO: 64511359
<br> Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Perucká XXXX/XXa,XXX 00 Praha 2
<br> Předmětem záměru je provoz zařízení pro využití odpadů k terénním úpravám (zasypávání).Zařízení
<br> bude provozováno jako součást navrženého způsobu provádění rekultivačních prací technického
<br> a biologického charakteru v bývalém kamenolomu Všestary.Celková plocha zájmového území
<br> dotčená záměrem činí cca 44 900 m2.Předpokládaný objem uloženého inertního odpadu bude
<br> cca 486 770 m3 (973 540 tun).Plánovaná kapacita zařízení k využití odpadů v kamenolomu se
<br> předpokládá cca 122 000 t ročně uloženého materiálu <.>
<br> Středočeský kraj,Obec Všestary a Obec Klokočná (jako dotčené územní samosprávné celky)
<br> příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst.2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení
<br> a o XXX,kdy a kde je možno do oznámení nahlíže...

Načteno

edesky.cz/d/5596814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz