« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Pozvánka na Slavnostní veřejné ukončení realizace projektu - „Kanalizace a ČOV Klokočná"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Pozvánka
Srde n Vás zveme na
<br> Slavnostní ve ejné ukon ení realizace projektu
„Kanalizace a OV Kloko ná“ <,>
<br> které prob hne v pátek 9.zá í 2022 od 16:00hod
v areálu ko enové istírny odpadních vod v Kloko né <.>
<br> Sou ástí akce bude i Den otev ených dve í
s možností prohlídky ko enové OV <.>
<br>
<br> P edm tem projektu byla výstavba oddílné splaškové kanalizace o délce 4.104,6 m ad
a 679,2 m ve ejných ástí kanaliza ních p ípojek.Projekt dále ešil dv p e erpávací stanice a výtlaky.Ka-
nalizace je zakon XXX ko enovou OV pro XXX EO <.>
<br> Na tento Den otev ených dve í bude plynule navazovat na horní návsi další akce nazvaná
„Otvíráme lepší Kloko nou“.Bude se jednat již o neformální p átelské setkání.P i poslechu p íjemné
hudby a drobného ob erstvení Vás seznámíme s ostatními dokon enými,i dokon ovanými projekty <.>
<br> Velice se t šíme na setkání <.>
Za Obec Kloko ná
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
Starosta obce
<br> Místo akce:
Den otev ených dve í areál ko enové istírny odpadních vod
Otevíráme lepší Kloko nou horní náves
<br>
Pro parkování využijte odstavné parkovišt na severním okraji obce u lesa,nebo
menší odstavné parkovišt p i jižním okraji obce <.>
<br> Projekt „Kanalizace a OV Kloko ná“ byl spolufinancován
Státním fondem životního prost edí eské republiky s finan ním p isp ním St edo eského kraje“ <.>
<br> (
<br> Otvíráme lepší
KLOKO NOU
<br> Parkovišt
SEVER
<br> Parkovišt
JIH
<br> Den otev ených dve í

Načteno

edesky.cz/d/5596813

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz