« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Libníč [0,48 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
<br> Oznámení
o době a místě konání voleb do
<br> zastupitelstva obce
<br>
podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Volby do zastupitelstva obce Libníč se uskuteční ve dnech:
pátek 23.září 2022 od 14.00 hod.do 22.00 hod <.>
sobota 24.září 2022 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
<br>
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 v obci Libníč je volební místnost – kancelář
starosty v budově Obecního úřadu Libníč,Libníč č.p.85 <.>
<br> Každý volič hlasuje osobně.Zastoupení není přípustné <.>
<br> Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,v jakém se dostavili do
volební místnosti <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky,případně státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky <.>
<br> Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu <.>
<br> Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství
státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,nebude mu hlasování
umožněno <.>
<br> K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím
bezprostředním okolí jsou závazné pokyny předsedy okrskové volební komise <.>
<br> Hlasovací lístky budu dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br> Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů,požádat Obecní úřad Libníč,telefon
601 504 014 nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi,telefon 601 504 014,o to,aby mohl
<br>
<br> Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 7...

Načteno

edesky.cz/d/5596630


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz