« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 22.8.-31.8.2022 . Svatojánská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 22.8.-31.8.2022 . Svatojánská
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště:
Husovo nám.68 e-mail: posta@muberoun.cz Politických vězňů 20
Beroun-Centrum ID Datové schránky: 2gubtq5 Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129
<br>
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
15.08.2022 MBE/53951/2022/DOPR-
<br> VaM
00688/2022/DOPR/2 Mgr.Martina Vacinová/
<br> 311654324
doprava10@muberoun.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
<br> společnosti PETTOM NS s.r.o <.>,Palackého 56,271 01 Nové Strašecí,IČ:24638999 a po písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru
<br> Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-17498-2/ČJ-2022-010206
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
<br> 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> z důvodu stavby „Srbsko,ul.Svatojánská,vodovod k p.č.18/8 a 663“,dle grafického znázornění (str.4) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které je
<br> součástí tohoto stanovení (str.4) <.>
<br>
<br> Komunikace: II/116 ul.Svatojánská- Srbsko
<br>
<br> Termín: od 22.<.> 2022 do 31.8.2022
<br>
<br> Podmínky realizace:
<br> Pracovní místa budou z...

Načteno

edesky.cz/d/5591998

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz