« Najít podobné dokumenty

Obec Holčovice - Výzva k podání nabídky Rekonstrukce bytu č. 2 BD Holčovice č.p. 139

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Důvodová zpráva odpovědné zadávání Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139
Veřejná zakázka: Rekonstrukce bytu č.2 Holčovice BD č.p.139
Zadavatel: Obec Holčovice
Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
<br>
Vyhodnocení,zda je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání,environmentálně odpovědného zadávání a inovací <.>
1,zásady sociálně odpovědného zadávání
Posuzované varianty:
· zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace veřejné zakázky <,>
· podpora vzdělávání,praxe a rekvalifikací při realizaci veřejné zakázky <,>
· podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce <,>
· podpora přístupu sociálních podniků <,>
· etický přístup k subdodavatelům <,>
<br> Vzhledem k charakteru zakázky zadavatel v rámci sociálně odpovědného zadávání vyhodnotil jako uplatnitelné následující oblasti:
<br> · podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
Tato podmínka je zapracována jako nepřekročitelná podmínka dodavatele,který je povinen v rámci realizace zakázky zajistit pro své zaměstnance důstojné a bezpečné pracovní podmínky <.>
Zadavatel vyhodnotil,že tato podmínka je v rámci realizace zakázky uplatnitelná,zadavatel požaduje v rámci plnění předmětu zakázky dodržení všech podmínek a zásad bezpečnosti práce <.>
<br> · etický přístup k subdodavatelům
Tato podmínka je zapracována jako nepřekročitelná podmínka dodavatele,který je povinen v rámci realizace zakázky eticky přistupovat k subdodavatelům,zejména při dodržování splatnosti faktur vystavovaných subdodavatelem dodavateli <.>
Zadavatel vyhodnotil,že tato podmínka je v rámci realizace zakázky uplatnitelná,zadavatel požaduje v rámci nabídky dodavatele předložení čestného prohlášení o dodržení výše uvedeného <.>
<br> Zadavatel vyhodnotil,že zbylé posuzované oblasti jsou neuplatnitelné vzhledem k charakteru zakázky,tedy zakázky na stavební práce – odborně náročné činnosti,ke které je třeba mít dostatečnou kvalifikaci,vzdělání a zkušenosti a vzhledem k aktuální situaci na trhu práce <.>
2,zásady enviromentálně odpovědné...
Priloha č. 4 ZD Etický přístup k subdodavatelům Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139
Příloha č.4
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ETICKÉM PŘÍSTUPU K SUBDODAVATELŮM
<br> Název účastníka:
……………………doplnit………………….<.>
<br> Sídlo:
……………………doplnit………………….<.>
<br> IČ:
……………………doplnit………………….<.>
<br>
<br>
<br> zakázka:
<br> „Rekonstrukce bytu č.2 Holčovice BD č.p.139“
<br>
<br> Já,níže podepsaný člen statutárního orgánu dodavatele tímto čestně prohlašuji,že společnost …………………………… <.>,uchazeč o zakázku „Rekonstrukce bytu č.2 Holčovice BD č.p.139“ se zavazuje k etickému přístupu k subdodavatelům v rámci plnění této veřejné zakázky a to zejména v oblasti:
<br> 1.včasných plateb faktur subdodavatelům
2.dodržováním právního rámce a morálních zásad v oblasti obchodního styku
3.vytvářením bezpečného pracovního prostředí pro subdodavatele a jeho zaměstnance,vykonávajících činnost na pracovištích naší společnosti
4.vytvářením důstojných podmínek pro výkon jejich práce
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne…
<br>
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
Titul,jméno a příjmení,funkce:
……………………doplnit………………….<.>
<br> Podpis:
……………………doplnit………………….<.>
Příloha č. 3 SOD - Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139
SMLOUVA O DÍLO
<br> č.……………………… <.>
<br> Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č.89/2012 Sb <.>
<br> 1
<br> Smluvní strany
Objednatel:
Obec Holčovice
<br> sídlo:
Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ:
00295990
<br> DIČ:
CZ00295990
<br> zastoupený:
Bc.XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> telefon:
+XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail:
starosta@obecholcovice.cz
<br> bank.spojení:
KB,a.s <.>,č.ú.5326771/0100
<br> (dále jen objednatel)
Zhotovitel:
…………………………………………………………… <.>
<br>
sídlo:
………………………………………….<.> <.>
<br> IČ:
………………………………………….<.> <.>
<br>
DIČ:
………………………………………….<.> <.>
<br>
zastoupený: ………………………………………….<.> <.>
<br>
zapsaný:
v……………………… <.>,vedeným Krajským soudem v …………………………oddíl ……… <.>,vložka ……… <.>
<br>
telefon:
………………………….<.>
<br>
e-mail:
………………………….<.>
<br>
bank.spojení ………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,č.ú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (dále jen zhotovitel)
<br> 2
Úvodní ustanovení
<br> 2.1 Objednatel prohlašuje,že je veřejnoprávní korporací a že před uzavřením této smlouvy byly splněny všechny podmínky a požadavky vyplývající ze zákona č.128/2000 Sb.o obcích a jiných právních předpisů pro uzavíraní smluv tohoto typu veřejnoprávními korporacemi,a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené
<br> 2.2 Zhotovitel prohlašuje,že splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené
<br> 2.3 Zhotovitel dále prohlašuje,že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech v případě hrozícího úpadku,popř.prohlášení úpadku jeho společnosti,stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci,kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky nebo v případě,že nebude schopen plnit závazky z této smlouvy pro něj vyplývající <.>
<br> 2.4 Smluvní strany se...
Příloha č. 2 Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139 slepý
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Soupis stavebních prací,dodávek a služeb Stavba: K017/2022 Bytový dům č.p.139,Holčovice Objekt: SO01 Rekonstrukce bytu 791.00 Rozpočet: A Stavební rozpočet Zadavatel Obec Holčovice IČO: 00295990 44 DIČ: CZ00295990 79371 Holčovice Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Radim Štěpánek: Název IČO: Radim Štěpánek: XXX XXXXX Štěpánek: Ulice DIČ: Radim Štěpánek: DIČ Radim Štěpánek: PSČ Pavel Veternik: Místo Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 MON MON 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK Snížená DPH 15 % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK 0 Zaokrouhlení 0.00 CZK 0 XXXX celkem bez DPH X.XX CZK Cena celkem s DPH 0.00 CZK v dne Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1.00 Stavba 0.00 0.00 0.00 2.00 Stavební objekt 2.00 SO01 Rekonstrukce bytu 0.00 0.00 0.00 3.00 A Stavební rozpočet 0.00 0.00 0.00 Celkem za stavbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0 #POPS Popis stavby: K017/2022 - Bytový dům č.p.139,Holčovice #POPO Popis objektu: SO01 - Rekonstrukce bytu #POPR Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem % 3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0.00 61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0.00 63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0.00 94 Lešení a stavební výtahy HSV 0.00 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0.00 96 Bourání konstrukcí HSV 0.00 99 Staveništní přesun hmot HSV 0.00 711 Izolace proti vodě PSV 0.00 721 Vnitřní kanalizace PSV 0.00 722 Vnitřní vodovod PSV 0.00 725 Zařizovací předměty PSV 0.00 734 Armatury PSV 0.00 735 Otopná tělesa PSV 0.00 762 Konstrukce tesa...
Zadávací dokumentace Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon)
„Rekonstrukce bytu č.2 Holčovice BD č.p.139“
<br> Zadavatel:
<br> Obec Holčovice
<br> Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ: 00295990
<br> DIČ: CZ00295990
<br> Zastoupený: Bc.Liborem Včelným,starostou obce
<br> Tel: +420 737 546 660
<br> e-mail: starosta@obecholcovice.cz
Obsah zadávací dokumentace:
<br> a,textová část
b,návrh smlouvy o dílo
<br> c,soupis stavebních prací s výkazem výměr
d,čestné prohlášení o etickém přístupu k subdodavatelům
1.Varianty nabídek
<br> Variantní řešení nabídek je nepřípustné <.>
<br> 2.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková XXXX XXXX obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky a veškeré požadavky zadavatele specifikované výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací <.>
<br> XXXX XXXX stanovena jako nejvýše přípustná,platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů specifikovaných v návrhu smlouvy o dílo <.>
<br> V nabídce uvede uchazeč nabídkovou cenu v členění:
<br> Cena celkem bez DPH
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
<br> DPH 21%
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
<br> Cena celkem s DPH
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
Neplátci DPH uvedou konečnou cenu <.>
Cenová nabídka předložená formou položkového rozpočtu,bude zpracována v členění dle přiloženého soupisu stavebních prací s výkazem výměr <.>
Nabídková XXXX a technické podmínky realizace projektu
X <.>
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu se zadávací dokumentací,a to jako nejvýše přípustnou.Uchazeč odpovídá za to,že nabídková XXXX XXXX krýt veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně běžných rizik a vlivů v průběhu provádění díla <.>
<br> 2 <.>
XXXX XXXX doložena nabídkovým rozpočtem,členěným do položek dle zadavatelem poskytnutého výkazu výměr,který nesmí být upravován.Veškeré po...
Výzva k podání nabídky Rekonstrukce bytu č. 2 Holčovice BD č.p. 139
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon)
„Rekonstrukce bytu č.2 Holčovice BD č.p.139“
<br> Zadavatel:
<br> Obec Holčovice
<br> Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
Zastoupený: Bc.Liborem Včelným,starostou obce
<br> Tel: +420 737 546 660
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
1.Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce na „Rekonstrukci bytu č.2 Holčovice BD č.p.139“.V rámci projektu bude provedeno vyrovnání podlah a pokládka nových podlah,oprava omítek a stropů,rekonstrukce WC a koupelny s odstraněním betonové podlahy,odstranění obvodových stěn koupelny a příčky mezi pokoji č.1 a 2 a výstavbou nových příček ze sádrokartonu,instalace kuchyňské linky,nová elektroinstalace,výměna interiérových dveří,natření zárubní,nátěr otopných těles a rozvodů a další stavební práce <.>
Předmět díla je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci <.>
<br> Druh zakázky: zakázka na stavební práce
<br> Předpokládaný termín zahájení – ukončení plnění zakázky: 70 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 500.000,-Kč
<br> Místo plnění: Holčovice čp 139,793 71 Holčovice
<br> 2.Podklady k zadávacímu řízení:
· výzva k podání nabídky a přílohy:
<br> 1) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
<br> · zadávací dokumentace textová část a přílohy:
<br> 1) krycí list nabídky
<br> 2) návrh smlouvy o dílo v el.podobě
<br> 3) soupis stavebních prací a výkaz výměr v el.podobě
<br> 4) čestné prohlášení o etickém přístupu k subdodavatelům
3.Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 30.8.2022 v 14:00 hodin místního času
V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.Osobně je možné nabídky předkládat v úředních hodinách uvedených na adrese:
https://www.obecholcovice.cz/obecni%2Durad/os-10/p1=57
Otevírání obálek ...

Načteno

edesky.cz/d/5589548

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz