« Najít podobné dokumenty

Obec Holčovice - Výzva k podání nabídky na Opravu přístupového schodiště k ZŠ Holčovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Důvodová zpráva odpovědné zadávání Oprava schodiště k ZŠ Holčovice
Veřejná zakázka: Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
Zadavatel: Obec Holčovice
Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
IČ: 00295990
<br>
Vyhodnocení,zda je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání,environmentálně odpovědného zadávání a inovací <.>
1,zásady sociálně odpovědného zadávání
Posuzované varianty:
· zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace veřejné zakázky <,>
· podpora vzdělávání,praxe a rekvalifikací při realizaci veřejné zakázky <,>
· podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce <,>
· podpora přístupu sociálních podniků <,>
· etický přístup k subdodavatelům <,>
<br> Vzhledem k charakteru zakázky zadavatel v rámci sociálně odpovědného zadávání vyhodnotil jako uplatnitelné následující oblasti:
<br> · podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
Tato podmínka je zapracována jako nepřekročitelná podmínka dodavatele,který je povinen v rámci realizace zakázky zajistit pro své zaměstnance důstojné a bezpečné pracovní podmínky <.>
Zadavatel vyhodnotil,že tato podmínka je v rámci realizace zakázky uplatnitelná,zadavatel požaduje v rámci plnění předmětu zakázky dodržení všech podmínek a zásad bezpečnosti práce <.>
<br> · etický přístup k subdodavatelům
Tato podmínka je zapracována jako nepřekročitelná podmínka dodavatele,který je povinen v rámci realizace zakázky eticky přistupovat k subdodavatelům,zejména při dodržování splatnosti faktur vystavovaných subdodavatelem dodavateli <.>
Zadavatel vyhodnotil,že tato podmínka je v rámci realizace zakázky uplatnitelná,zadavatel požaduje v rámci nabídky dodavatele předložení čestného prohlášení o dodržení výše uvedeného <.>
<br> Zadavatel vyhodnotil,že zbylé posuzované oblasti jsou neuplatnitelné vzhledem k charakteru zakázky,tedy zakázky na stavební práce – odborně náročné činnosti,ke které je třeba mít dostatečnou kvalifikaci,vzdělání a zkušenosti a vzhledem k aktuální situaci na trhu práce <.>
2,zásady enviromentálně odpověd...
Příloha č. 5 Technický Popis Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
Technický popis k akci: „Oprava přístupového schodiště k ZŠ“
str.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Technický popis
<br>
<br>
Název stavby: Oprava přístupového schodiště k ZŠ
<br> Investor: Obec Holčovice,IČ: 00295990
Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br>
<br>
Stupeň PD: DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ A OPRAV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Holčovice,06/2022
Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Technický popis k akci: „Oprava přístupového schodiště k ZŠ“
str.2
<br> Identifikační údaje
Údaje o stavbě
název stavby: Oprava přístupového schodiště k ZŠ
<br> Investor: Obec Holčovice,IČ: 00295990
<br> Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> místo stavby: k.ú.Holčovice <,>
- parc.č.1354/6 - ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 78m2 <,>
<br> - parc.č.1354/3 – zahrada o výměře 509m2 <,>
<br>
vlastníkem je investor
- Obec Holčovice,Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br>
předmět PD: Záměrem investora je provedení opravy přístupového schodiště ke stávající
<br> budově Základní školy v Holčovicích.Rozsah je dán původním rozměry
schodiště,které zůstanou zachovány,nemění se.Charakter stavby odpovídá
pojmu „údržbě stavby“ – čímž se rozumí práce,jimiž se zabezpečuje její
dobrý stavební stav tak,aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co
nejvíce se prodloužila její uživatelnost.Nejedná se o kulturní památku <.>
V souladu s ustanovením §103 odst.1c) stavebního zákona tento záměr
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby a zároveň dle § 79 odst.5)
SZ není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavy ani územní souhlas.Při
provádění uvedené stavby musí stavebník dodržet příslušné předpisy <,>
zejména ustanovení §152 SZ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Technický popis k akci: „Oprava přístupového schodiště k ZŠ“
str.3
<br> Popis stavby:
- stávající stav
<br> Jedná se o stávajcí přístupové schodiště na parc.č 1354/6,které slouží pro přístup ke
stávající budově Základní školy v Holčovicích.Stavba není kulturní památkou <.>
<br> Povrch stávajícího s...
Priloha č. 4 ZD Etický přístup k subdodavatelům Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
Příloha č.4
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ETICKÉM PŘÍSTUPU K SUBDODAVATELŮM
<br> Název účastníka:
……………………doplnit………………….<.>
<br> Sídlo:
……………………doplnit………………….<.>
<br> IČ:
……………………doplnit………………….<.>
<br>
<br>
<br> zakázka:
<br> „Oprava přístupového schodiště k Základní škole Holčovice“
<br>
<br> Já,níže podepsaný člen statutárního orgánu dodavatele tímto čestně prohlašuji,že společnost …………………………… <.>,uchazeč o zakázku „Oprava přístupového schodiště k Základní škole Holčovice“ se zavazuje k etickému přístupu k subdodavatelům v rámci plnění této veřejné zakázky a to zejména v oblasti:
<br> 1.včasných plateb faktur subdodavatelům
2.dodržováním právního rámce a morálních zásad v oblasti obchodního styku
3.vytvářením bezpečného pracovního prostředí pro subdodavatele a jeho zaměstnance,vykonávajících činnost na pracovištích naší společnosti
4.vytvářením důstojných podmínek pro výkon jejich práce
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne…
<br>
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
Titul,jméno a příjmení,funkce:
……………………doplnit………………….<.>
<br> Podpis:
……………………doplnit………………….<.>
Příloha č. 3 SOD Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
SMLOUVA O DÍLO
<br> č.……………………….<.>
<br> Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č.89/2012 Sb <.>
<br> 1
<br> Smluvní strany
Objednatel:
Obec Holčovice
<br> sídlo:
Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ:
00295990
<br> DIČ:
CZ00295990
<br> zastoupený:
Bc.XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> telefon:
+XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail:
starosta@obecholcovice.cz
<br> bank.spojení:
KB,a.s <.>,č.ú.5326771/0100
<br> (dále jen objednatel)
Zhotovitel:
…………………………………………………………… <.>
<br> sídlo:
………………………………………….<.> <.>
<br> IČ:
………………………………………….<.> <.>
<br> DIČ:
………………………………………….<.> <.>
<br> zastoupený: ………………………………………….<.> <.>
<br> zapsaný:
v……………………… <.>,vedeným Krajským soudem v …………………………oddíl ……… <.>,vložka ……… <.>
<br>
telefon:
………………………….<.>
<br> e-mail:
………………………….<.>
<br> bank.spojení ………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,č.ú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (dále jen zhotovitel)
<br> 2
<br> Úvodní ustanovení
<br> 2.1 Objednatel prohlašuje,že je veřejnoprávní korporací a že před uzavřením této smlouvy byly splněny všechny podmínky a požadavky vyplývající ze zákona č.128/2000 Sb.o obcích a jiných právních předpisů pro uzavíraní smluv tohoto typu veřejnoprávními korporacemi,a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené
2.2 Zhotovitel prohlašuje,že splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené
<br> 2.3 Zhotovitel dále prohlašuje,že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb.o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech v případě hrozícího úpadku,popř.prohlášení úpadku jeho společnosti,stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci,kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky nebo v případě,že nebude schopen plnit závazky z této smlouvy pro něj vyplývající <.>
<br> 2.4 Smluvní strany se...
Příloha č. 2 Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice slepý
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Soupis stavebních prací,dodávek a služeb Stavba: K015/2022 Rekonstrukce schodů ZŠ Holčovice Objekt: SO01 Schody 746.00 Rozpočet: A Stavební rozpočet Zadavatel Obec Holčovice IČO: 00295990 44 DIČ: CZ00295990 79371 Holčovice Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Radim Štěpánek: Název IČO: Radim Štěpánek: XXX XXXXX Štěpánek: Ulice DIČ: Radim Štěpánek: DIČ Radim Štěpánek: PSČ Pavel Veternik: Místo Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 MON MON 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK Snížená DPH 15 % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK 0 Zaokrouhlení 0.00 CZK 0 XXXX celkem bez DPH X.XX CZK Cena celkem s DPH 0.00 CZK v dne Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1.00 Stavba 0.00 0.00 0.00 2.00 Stavební objekt 2.00 SO01 Schody 0.00 0.00 0.00 3.00 A Stavební rozpočet 0.00 0.00 0.00 Celkem za stavbu 0.00 0.00 0.00 0.00 0 #POPS Popis stavby: K015/2022 - Rekonstrukce schodů ZŠ Holčovice #POPO Popis objektu: SO01 - Schody #POPR Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem % 1 Zemní práce HSV 0.00 2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0.00 4 Vodorovné konstrukce HSV 0.00 5 Komunikace HSV 0.00 61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0.00 62 Úpravy povrchů vnější HSV 0.00 63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0.00 8 Trubní vedení HSV 0.00 93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0.00 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0.00 96 Bourání konstrukcí HSV 0.00 99 Staveništní přesun hmot HSV 0.00 767 Konstrukce zámečnické PSV 0.00 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ...
Zadávací dokumentace Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon)
„Oprava přístupového schodiště k Základní škole Holčovice“
<br> Zadavatel:
<br> Obec Holčovice
<br> Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ: 00295990
<br> DIČ: CZ00295990
<br> Zastoupený: Bc.Liborem Včelným,starostou obce
<br> Tel: +420 737 546 660
<br> e-mail: starosta@obecholcovice.cz
Obsah zadávací dokumentace:
<br> a,textová část
b,návrh smlouvy o dílo
<br> c,soupis stavebních prací s výkazem výměr
d,čestné prohlášení o etickém přístupu k subdodavatelům
e,technický popis
<br> 1.Varianty nabídek
<br> Variantní řešení nabídek je nepřípustné <.>
<br> 2.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková XXXX XXXX obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky a veškeré požadavky zadavatele specifikované výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací <.>
<br> XXXX XXXX stanovena jako nejvýše přípustná,platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů specifikovaných v návrhu smlouvy o dílo <.>
<br> V nabídce uvede uchazeč nabídkovou cenu v členění:
<br> Cena celkem bez DPH
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
DPH 21%
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
Cena celkem s DPH
….<.> ….<.> …………… <.>,-Kč
Neplátci DPH uvedou konečnou cenu <.>
Cenová nabídka předložená formou položkového rozpočtu,bude zpracována v členění dle přiloženého soupisu stavebních prací s výkazem výměr <.>
Nabídková XXXX a technické podmínky realizace projektu
X <.>
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu se zadávací dokumentací,a to jako nejvýše přípustnou.Uchazeč odpovídá za to,že nabídková XXXX XXXX krýt veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně běžných rizik a vlivů v průběhu provádění díla <.>
<br> 2 <.>
XXXX XXXX doložena nabídkovým rozpočtem,členěným do položek dle zadavatelem poskytnutého výkazu výměr,který nes...
Výzva k podání nabídky Oprava přístupového schodiště k ZŠ Holčovice
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon)
„Oprava přístupového schodiště k Základní škole Holčovice“
<br> Zadavatel:
<br> Obec Holčovice
<br> Sídlo: Holčovice 44,793 71 Holčovice
<br> IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
Zastoupený: Bc.Liborem Včelným,starostou obce
<br> Tel: +420 737 546 660
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
1.Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce na „Opravu přístupového schodiště k Základní škole Holčovice“ <.>
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce přístupového schodiště základní školy.Podrobná specifikace rekonstrukce schodiště je uvedena v Technickém popisu,který je přílohou zadávací dokumentace <.>
Předmět díla je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci <.>
<br> Druh zakázky: zakázka na stavební práce
<br> Předpokládaný termín zahájení – ukončení plnění zakázky: 70 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1.800.000,-Kč
Místo plnění: Holčovice č.p.176,793 71 Holčovice,parc.č.1354/6 k.ú.Holčovice
2.Podklady k zadávacímu řízení:
· výzva k podání nabídky a přílohy:
<br> 1) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
<br> · zadávací dokumentace textová část a přílohy:
<br> 1) krycí list nabídky
<br> 2) návrh smlouvy o dílo v el.podobě
<br> 3) soupis stavebních prací a výkaz výměr v el.podobě
<br> 4) čestné prohlášení o etickém přístupu k subdodavatelům
5) technický popis
3.Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 31.8.2022 v 13:00 hodin místního času
V této lhůtě je možné doručit nabídku poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.Osobně je možné nabídky předkládat v úředních hodinách uvedených na adrese:
https://www.obecholcovice.cz/obecni%2Durad/os-10/p1=57
Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele 31.8.2022 v 13:45 hodin <.>
4.Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu,po kterou jsou uchazeči vázáni ...

Načteno

edesky.cz/d/5589547

Meta

EIA   Veřejná zakázka   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz