« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení o možnosti účastníků řízení vyjádřit se podkladům rozhodnutí dle §36/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_117348_Ky_P01.pdf
1 / 2
<br>                                            
 
 
<br>  
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor dopravy 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno 
 
Vaše č. j.  ze dne  naše č. j.  vyřizuje  v Brně dne 
JMK 74120/2022  11. 7. 2022  ARUB/5516/2022 
<br> DS 
Mgr. Jana Hanušová 
515 911 133 
<br> 17. 6. 2022 
<br>  
Vyjádření k oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ke stavbě „I/42 VMO 
Brno, Bauerova“ v k. ú. Pisárky a Staré Brno, okr. Brno‐město 
 
Archeologický  ústav Akademie  věd  ČR,  Brno,  v.  v.  i <.>,  upozorňuje,  že  výše  uvedená  stavba  se 
uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou  je chráněno  jako veřejný 
zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb <.>, o státní 
památkové  péči,  v  platném  znění.  Má‐li  dojít  při  provádění  stavební  činnosti  na  území  s 
archeologickými nálezy k  jakýmkoliv zásahům do  terénu  (skrývka, hloubení výkopů, apod.),  je 
třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost 
provedení záchranného archeologického výzkumu.  
 
POUČENÍ: 
1.Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb <.>, o státní památkové péči, v platném znění, 
<br> povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i <.>, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.  
<br> 2.Pro  bezproblémový  průběh  výzkumu  a  stavebních  prací  doporučuje  Archeologický  ústav 
Akademie věd ČR, Brno, v. v. i <.>, stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před 
zahájením  zemních  prací.  Na  oznámení  lze  využít  formuláře  dostupné  na 
https://www.arub.cz/archeologicke‐sluzby/informace‐pro‐stavebniky/.  Mezi  náležitosti  ozná‐
mení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou 
uvedení parcelních čísel nebo při...
22_117348_Ky_DL.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> KUJMP02EMTZI
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 328 x2pbqzq posta@jmk.cz www.jmk.cz
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy (dále také „Krajský úřad Jihomoravského kraje“
nebo „KrÚ JMK,OD“) podle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
(dále také „zákon o pozemních komunikacích“),a v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) pověřený
výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I.třídy s výjimkou věcí,ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy,a současně v souladu s ust.§ 94j odst.1 a 2 stavebního zákona
příslušný k vydání společného povolení souboru staveb stavby hlavní,kterou je silnice I.třídy <,>
<br> na základě žádosti České republiky,Ředitelství silnic a dálnic České republiky,se sídlem Praha 4 <,>
Na Pankráci 56,IČ 65993390,jejíž jménem jedná Mgr.XXXXX XXXXX,ředitel Závodu Brno,podané
v zastoupení na základě doložené plné moci právnickou osobou PK OSSENDORF s.r.o <.>,se sídlem
Tomešova 503/1,Staré Brno,602 00 Brno,IČ 25564901 (dále také „stavebník“),ze dne 13.10.2021 <,>
zahájil společné územní a stavební řízení podle §§ 94j až 94p stavebního zákona ve věci:
<br> vydání společného povolení stavby
<br> „I/42 VMO Brno,Bauerova“
<br> V rozsahu stavebních objektů,inženýrských objektů a provozních souborů: SO 101 Silnice I/42 VMO
Bauerova,SO 102 Úprava délky připojovacího pruhu silnice I/42 v km 0,000,SO 121 Místní
komunikace ul.Křížkovského,SO 122 Zastávka MHD ul.Křížkovského,SO 134 Komunikace pro pěší ul <.>
Bauerova,SO 135 Komunikace pro pěší ul.Křížkovského,SO 136 Napojení lávky u Riviéry,SO 190.2
Portály pro dopravní značení (stavební část),SO 190.3 Proměnné dopravní značení (technologie),SO
204 Most Bauerova Hlinky – úprava,SO 220 BM-623 Lávka přes VMO Bauerova u Riviéry,SO 22...

Načteno

edesky.cz/d/5588729

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz