« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - U Viaduktu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_U_Viaduktu.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0398149/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0398149/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-156683-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 01.08.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnici SIII/15282 ul.U Viaduktu a místní komunikaci s označením NN2005
<br> (chodník) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace opravy vjezdu k parcele č.1506 ul.U Viaduktu <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 14 dní v období 24.08.2022 – 30.09.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozem...
priloha_U_Viaduktu_-_oprava_vjezdu.pdf
è.j.: MMB /2022 -
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Konèelík Jiøí ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.U Viaduktu p.è.1506
Oprava vjezdu
<br> Èásteèná uzavírka
<br> 1
<br> è.o.220401
15.7.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> - stavba zajistí bezpeèný prùchod pìších v š.min.1,5m v pìším koridoru
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> p.è.1506
<br> U Viaduktu
U Viaduktu
<br> B21 a
<br> B
21
<br> a
A
<br> 6b
30
<br> B
20a
<br> A
6b
<br> 30
B
<br> 20
a
<br> A15
<br> A
15
<br> B26
<br> B
26
<br> B
28
<br> E13/Term
ín:/
<br> B
28
<br> E13/Term
ín:/
<br> E8c
<br> 9,5
<br> 7,5
8,0
8,5
<br> 7,0
<br> 6,0
6,5
<br> 5,5
5,0
<br> 4,0
4,5
<br> 2 <,>
75
<br> 100,0
<br> 2 <,>
75
<br> 3,0
3,5
<br> 3,5
<br> 2,0
2,5
<br> 2,5
<br> 2,0
<br> 1,5
1,5
<br> 1,0
1,0
<br> 0,5
0,5
<br> CHODNÍK
UZAVØEN
<br> B
30
<br> Z2
<br> IS11b
(sym
<br> bol pìší)
<br> B
30 Z2IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ìš
<br> í)
<br> PØEJDÌTE NA
PROTÌJŠÍ CHODNÍK
PØÍSTUP K DOMÙM V
<br> UZAVØENÉM ÚSEKU POVOLEN
<br> Z2
<br> Z4
d
<br> 3 x
Sv
<br> ìtl
o
<br> Z4e
<br> Z4d
<br> Z4e
<br> Svìtlo
<br> 1 <,>
5
<br> INSTALOVAT
PØECHODNÉ V 1a
<br> B28-osadit 7 dní pøedem
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listù pro osazování
<br> pøenosného DZ,pøechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky 74,0m2
zábor chodníku 60,0m2
<br> Sv
ìtl
<br> o
<br> Svìtlo
<br>
Stránka 1
<br> 2022-08-17T07:25:41+0200
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXbdcXXXXXbXXXXXXXXXdecdXbXXfXXfXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5586039

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz