« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU: Žádost o úpravu provozu - III/10577 Libníč, posun DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9118_2022_DIO_Libnič.pdf [0,10 MB]
SITUACE DZ měřHkO 1:500
<br> ! |,| I\ i :.| „,i f “& | ! | | x \ | _.“.i ke; X \\ i.[II 10 STAVAJÍCÍ umlsml Dz yaoi? < <.>,“2 %,%,<.> ' La 9" 4“ o 0 [f,/- ) -,<.> o ' ' ' i;) ! NAPOJENÍ NA NOVY CHODNÍK,y “og % mom 2:0 _? _ _:ě ___J %! POKRAĚUJÍCÍDO OBCE %“ „ os_ 63“ (“s """""""""""" | a! l._a.: | -.g! a,<.> |.si z % / ' ',o ( * \.<.> L Š'ŽÍÍÍ'W) %.? \ \< SMĚR HÚRY „q \ _ 3 \ Š :.NOVÁ POLOHA DZ “ Tx.-\ \STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA POZEMKY URĚENÉ K ZÁSTAVBÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU Na 7? _?— / “33 Č\ (3 "| u) \ I I;— '|| _3_ __ ___Fd—______ „———"____.II (__—." O' )( || ___—_ __ _____-———"___ || I'll Q :; „fx-"—
Opatření obecné povahy - stavební místní úpravy provozu [0,14 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/9118/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/9118/2022-3 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 16.8.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný orgán státní
správy pro stanovení místní úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a v souladu s ustanovením
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),dále
v souladu s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona o silničním provozu tímto opatřením obecné
povahy
<br> S t a n o v u j e
<br> žadateli: XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Čechova XXX/XX,XXX XX Lišov u Českých Budějovic
<br> místní trvalou úpravu provozu na pozemní komunikaci III/10577 v obci Libníč z důvodu výstavby na
okraji obce (viz příloha):
<br> • DIO
<br> Předmětem opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na shora uvedených pozemních
komunikacích je realizace dopravního značení dle předložené dokumentace vypracované Pavlem
Dvořákem,autorizovaný technik pro dopravní stavby (ČKAIT 0102099) <.>
<br> Návrh místní úpravy provozu byl projednán s Policií České republiky,Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje,Územní odbor České Budějovice,Dopravní inspektorát,který k návrhu místní úpravy
vydal písemné vyjádření pod č.j.KRPC-69184-2/ČJ-2022-020106 ze dne 24.5.2022.Dále bylo
...

Načteno

edesky.cz/d/5585768

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz