« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - VMO Tomkovo nám. (ul. Provazníkova, Karlova)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_VMO_Tomkovo_nam._Provaznikova_Karlova__situace_4G.pdf
V2b 3/1,5/0,125
<br> IP
3
<br> 0
<br> 2
2
<br> 21
<br> ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
<br> m
in
<br> 3
<,> 5
<br> 0
<br> m
in
<br> 2
<,> 7
<br> 5
<br> A1
5
<br> S7
<br> BUS
<br> BUS
<br> ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> si
l <.>
<br> I/
42
<br> K
ar
<br> lo
va
<br> sil.I/42 Provazníkova
<br> Sv
it
<br> av
a
<br> Sv
it
<br> av
a
<br> Prova
zníkov
<br> a
<br> Kohoutova
<br> sil.I/42 Porgesova
<br> D
u
<br> ke
ls
<br> ká
t
<br> ří
d
<br> a
D
<br> u
ke
<br> ls
ká
<br> t
ří
<br> d
a
<br> D
u
<br> ke
ls
<br> ká
t
<br> ří
d
<br> a
<br> To
m
<br> ko
vo
<br> n
ám
<br> ěs
tí
<br> To
m
<br> ko
vo
<br> n
ám
<br> ěs
tí
<br>
<br> D
o
<br> ln
o
<br> p
o
<br> ln
í
<br> D
o
<br> ln
o
<br> p
o
<br> ln
í
<br> D
o
<br> ln
o
<br> p
o
<br> ln
í
<br> V
rb
<br> í
<br> D
o
<br> ln
o
<br> p
o
<br> ln
í
<br> Dolnopolní
<br> Dolnopolní
<br> ú
če
<br> lo
vá
<br> k
o
<br> m
u
<br> n
ik
<br> ac
e
<br> ú
če
<br> lo
vá
<br> k
o
<br> m
u
<br> n
ik
<br> ac
e
<br> ú
če
<br> lo
vá
<br> k
o
<br> m
u
<br> n
ik
<br> ac
e
<br> úč
el
<br> ov
á
<br> ko
m
<br> un
ik
<br> ac
e
<br> Světlá
<br> Světl
á
<br> ko
m
<br> u
n
<br> ik
ac
<br> e
<br> ú
če
<br> lo
vá
<br> k
o
<br> m
u
<br> n
ik
<br> ac
e
<br> Světl
á
<br> Tě
sn
<br> á
<br> 3
<br> 380
<br> 37
<br> SVITAVY
<br> PRAHA
<br> BRATISLAVA
<br> OLOMOUC
<br> HODONÍN
<br> BÍLOVICE
<br> 6
0
<br> M
IM
<br> O
M
<br> H
D
<br> 4
0
<br> S
V
<br> IT
A
<br> V
Y
<br> 4
3
<br> S
O
<br> B
Ě
<br> Š
IC
<br> E
<br>
LE
S
<br> N
Á
<br> Ř
E
<br> Č
K
<br> O
V
<br> IC
E
<br>
K
<br> R
<.> P
<br> O
LE
<br> C
E
<br> N
TR
<br> U
M
<br> 5
0
0
m
<br> 60
<br> 4
<,> 8
<br> H
U
SO
<br> VI
C
KÝ
<br> TU
N
EL
<br> D
L <.>
<br> 5
80
<br> m
<br> 20
<br> 7
<br> sil.I/42 Provaz
níkova
<br> sil.I/42
Provaz
<br> níkova
<br> sil.I/42 Provazníkova
<br> Z2
<br> B
30
<br> Z4d
14x
<br> A15 S7
<br> E7a
<br> A15
<br> S7
<br> IP
2
<br> 2
Z
<br> M
Ě
<br> N
A
<br>
<br> O
R
<br> G
A
<br> N
IZ
<br> A
C
<br> E
<br>
D
O
<br> P
R
<br> A
V
<br> Y
<br> V2b 3/1,5/0,125
V2b 3/1,5/0,125
<br> V1a 0,125
<...
priloha_VMO_Tomkovo_nam._Provaznikova_Karlova__situace_4FA.pdf
ZA
Ř
<br> ÍZ
EN
<br> Í S
TA
<br> V
EN
<br> IŠ
TĚ
<br> 7
<br> SNÍŽENÁ
PODJEZDNÁ VÝŠKA
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 07/2022
<br> RDS
<br> 26x A4
<br> -----------
<br> mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 081
<br> 2021 - 092
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> I/42 BRNO VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ A
I/42 BRNO VMO ROKYTOVA
<br> II.ETAPA - FÁZE II (NAPOJENÍ RAMPY SO 112.1 NA MOSTNÍ PROVIZORIUM)
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XFA
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> I/XX BRNO VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ A
I/42 BRNO VMO ROKYTOVA
II.ETAPA - FÁZE II (NAPOJENÍ RAMPY SO 112.1 NA MOSTNÍ PROVIZORIUM)
<br> LEGENDA:
<br> POZN.:
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE ZÁSAD TP 65,66 a 133
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÉ
<br>
- PŘECHODNÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STANOVÍ OD KÚ JMK
<br> P6
<br> - TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNO VČETNĚ SL
<br>
- STAVEBNÍ ZÁBOR
<br> - BEZPEČNOSTNÍ ZÁBOR
<br> - BETONOVÉ SVODIDLO
<br> - MOSTNÍ PROVIZORIUM
<br> - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
<br> - STAVEBNÍ PRÁCE MIMO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
<br> - PŘECHODNÉ SVIS...
DOKA_VMO_Tomkovo_namesti_ul._Provaznikova_a_Karlova_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0393836/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0393836/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-9502-75/ČJ-2022-0602DI,ze dne 28.07.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnicích SII/374 ul.Karlova a Selská,SII/642 ul.Rokytova,místních
<br> komunikacích ul.Provazníkova,Dukelská třída,Bratří Mrštíků,Tomkovo náměstí,Valchařská <,>
<br> Kaloudova,Vrbí,Karlova (chodník),Světlá,Dolnopolní,Hálkova,Podsednická,Kulkova a na veřejně
<br> přístupných účelových komunikací s označením NN1917 (dopravní cesta k objektu Provazníkova 1480/90) <,>
<br> NN1916 (dopravní cesta k objektu Tišnovská 1791/169) a u...

Načteno

edesky.cz/d/5582711

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz