« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. SENEC U PLZNĚ, K.Ú. BUKOVEC, LÁVKA PŘES ŘEKU BEROUNKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
hl III 11111111 liii IIIIIlIIlIIIIIIlIIIII~IIlIII 11111111 liii Ill IIII
264341P/2022-HMSU
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 6.9.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 7.9.2022 ve 10:00 hod <.>
<br> Kauce musí být přiDsána na účet zadavatele do 5.9.2022 <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň
<br> Kontaktní osobou je Mgr.XXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,email: petr.walter@uzsvm.cz
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen ‚EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Cl.5 odst 2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 15 000,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.601 5-2472831110710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 5.9.2022.Jako variabilní symbol a
<br> 1
<br>
<br> specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zas any systémem po přihlášení
se k aukci
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
než bezhotovostním...
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
<br>
26434/P/2022-HMSU
Čj.: UZSVM/P/19046/2022-HMSU
<br>
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná ……………………….<.>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Rozhodnutí - odstranění stavby.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 11.10.2021
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/03758/18/Ká
<br> Č.j.: UMO4/10741/21
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kachova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,ve znění pozdějších změn <,>
<br> a podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle určení Krajského úřadu Plzeňského
<br> kraje,odboru regionálního rozvoje,v souladu s § 190 stavebního zákona přezkoumal v řízení o odstranění
<br> stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby,které mu dne 29.3.2018 předložil
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,IČO 69797111,Rašínovo nábřeží 390/42 <,>
<br> Praha 2-Nové Město,128 00 Praha 28 <,>
<br> Územní pracoviště Plzeň,IČO 69797111,Radobyčická 14,301 00 Plzeň 1,Odbor hospodaření
<br> s majetkem státu
<br> (dále jen "vlastník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Podle § 128 odst.4 stavebního zákona a § 18o odst.2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> odstranění stavby
<br> „Lávka přes řeku Berounku k.ú.Bukovec a Senec u Plzně“
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.489,491,706 v katastrálním území Bukovec <,>
<br> parc.č.864,960 v katastrálním území Senec u Plzně
<br>
<br> Účel stavby:
<br> - Jedná se o odstranění ocelové lávky pro pěší přes řeku Berounku.Lávka spojuje prostory bývalé
bukovecké papírny s protilehlým břehem na území obce Zruč -...

Načteno

edesky.cz/d/5582381

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz