« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - rozhodnutí o umístění stavby: SEK - Optická síť Sojovice, FTTH síť LUCO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí o umístění stavby: SEK - Optická síť Sojovice, FTTH síť LUCO (262.72 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
Zámek 49,294 71 Benátky nad Jizerou
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Sp.značka:
Č.j.:
<br> MěÚ BnJ/03207/2022/VÚP/T
MěÚ BnJ/05737/2022/VÚP
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon
E-mail:
Fax:
<br> XXXXX XXXXX
XX XXXX XXX
ticha@benatky.cz
XXX 316 608
<br>
<br> Benátky nad Jizerou,dne 22.7.2022
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Benátky nad Jizerou,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 21.4.2022 podala společnost
<br> LUCOnet s.r.o <.>,IČO 02504821,Masarykova č.p.652/36,289 22 Lysá nad Labem <,>
kterou zastupuje XXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Fischerova č.p.692/19,Nové Sady,779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> SEK - Optická síť Sojovice,FTTH síť LUCO
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.12 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.33 (zastavěná plocha a
nádvoří),parc.č.88/2 (ostatní plocha),parc.č.88/6 (ostatní plocha),parc.č.88/10 (ostatní plocha),parc.č <.>
88/18 (orná půda),parc.č.315/17 (ostatní plocha),parc.č.342/15 (orná půda),parc.č.342/41 (orná půda) <,>
parc.č.342/50 (orná půda),parc.č.342/51 (orná půda),parc.č.342/62 (orná půda),parc.č.407/1 (ostatní
plocha),parc.č.407/4 (ostatní plocha),parc.č.408/14 (ostatní plocha),parc.č.408/15 (ostatní plocha),parc <.>
č.409/1 (ostatní plocha),parc.č.409/2 (ostatní plocha),parc.č.411/2 (ostatní plocha),parc.č.411/8
(zahrad...

Načteno

edesky.cz/d/5579096

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz