« Najít podobné dokumenty

Město Brno - přechodné stanovení OOP - ul. Rosického náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Rosickeho_namesti.PDF
\mnnwao1
<br> \ “& \ „__ HO
<br> '<;,__).\
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Městské řchteLs'tvi policie Brno
<br> D 0 pra-mai inspekce nát.prac: »i.s te dop ta'-,'lzilac inženýrs ':vi
<br> Oclsculz-laseno dne: 04.08.2022 Pod C.j.: KRPB—ló-šSól-EjC-J-2022-0602DI 1- konta:-ctu č j.: KRPB-léšůSó-lJČ'J-2021-0602DI
<br> „ 7.7 Z.0 Bólx'ÉOOO Sb.ť," __ W.„=",\J f' ',__ <.>
<br> šn- z.c': 133' l99? Sl) <.>
ZNAKOM_Rosickeho_namesti.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0407275/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0407275/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního
<br> inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-
<br> 164361-2/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 4.8.2022,na základě
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Rosického náměstí,Stránského,Horova <,>
<br> Sochorova,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy střechy u objektu Rosického náměstí 1 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 19.9.2022 – 27.10.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláš...

Načteno

edesky.cz/d/5577950

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz