« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Oznámení o zahájení správního řízení - mimořádné vypouštění odpadních vod z čerpací stanice Kamenol...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JMK_119521_2022_OZP-Bu.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 Bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
1/3
<br>
<br> Oznámení a výzva
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,obdržel dne 10.08.2022 žádost
<br> svazku „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem ul.17.listopadu 14,680 01
<br> Boskovice,IČ: 49468952,zastoupený společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>,se
<br> sídlem Soběšická 820/156,638 01 Brno,IČ: 49455842,o změnu povolení nakládání s vodami <,>
<br> vyhotoveného Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem životního prostředí dne
<br> 06.05.2013 pod č.j.JMK 141207/2012.Konkrétně je žádáno o mimořádné vypouštění odpadních
<br> vod z čerpací stanice Kamenolom (ČS) po dobu výluky čerpání odpadních vod z ČS Kamenolom na
<br> ČOV Blansko,zapříčiněna stavebním přepojováním výtlaku z ČS na ČOV do vod povrchových <,>
<br> vodního toku Svitava.Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle
<br> ustanovení § 44 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <.>
<br> Předmětná žádost je posuzována na podkladě ustanovení § 12 odst.2 a § 38 odst.14 zákona č <.>
<br> 254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní
<br> zákon) <.>
<br> Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36,37 a 38 správního
<br> řádu,zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko,navrhovat důkazy a činit jiné návrhy <.>
<br> Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě
<br> důkazy nejpozději do 26.08.2022 viz § 115 odst.8 vodního zákona.K později uplatněným
<br> závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů,které jsou předm...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz