« Najít podobné dokumenty

Obec Loučka - Výzva ÚZSVM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_33
1 Úvodní list Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR Zpráva z venkovního šetření PEFC (F_Žadatel_17_a) Název LHC Obec Loučka Výměra 69,49 ha Vlastník/správce lesa Obec Loučka Adresa Loučka 141,763 25,Újezd u Valašských Kloubouk Kód LHC (podle LHP) 601,412 Odpovědnost za LHC XXXXX XXXXX - starosta obce Telefon XXX,XXX,XXX E-mail starosta@loucka-obec.cz Číslo osvědčení PEFC č.662 Platnost 9/21/21 Datum auditu 26.5.2022 - e-mail oznámení auditu,8.6.2022 - e-mail,potvrzení termínu auditu Program auditu Obsah venkovního šetření Datum,hodina Zahajovací jednání 15.6.2022,8:00 Kancelářská část 15.6.2022,8:00 - 11:30 Venkovní část 15.6.2022,11:30 - 13:30 Závěrečné jednání a prezentace výsledků xx.7.2022,8:00 Metodika auditu Vzorkování,nahodilý výběr vzorků na auditovaném LHC tak,aby bylo možné na místě ověřit jednotlivé požadavky a vyhodnotit shodu s kritérii ve vazbě na stanovené indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích.Pohovory s odpovědnými pracovníky na LHC a zainteresovanými stranami.Venkovní šetření v lesních porostech auditovaného LHC.Předkládání řídících dokumentů,smluv,záznamů,resp.dokumentovaných informací dokladujících požadovanou shodu.Auditní tým Ing.XXXXXX XXXXXXXX - auditor Zprávu zpracoval Ing.XXXXXX XXXXXXXX - auditor Dne X/X/XX Zprávu přezkoumal Ing.XXXX XXXXX - metodik interních auditů PEFC Dne Osoby kontaktované v průběhu auditu Funkce podle organizačního zařazení Jméno,příjmení,titul Vlastník lesa,resp.zmocněný zástupce XXXXX XXXXX - starosta obce OLH,lesník/funkce Ing.XXXXXXX XXXXX - OLH Vedoucí prodeje,BOZP Ostatní Zahajovací setkání Datum,hodina 15.6.2022,8:00 Účastníci XXXXX XXXXX - starosta obce Ing.XXXXXXX XXXXX - OLH Ing.XXXXXX XXXXXXXX - auditor Závěrečné setkání Datum,hodina xx.X.2022,8:00 Účastníci XXXXX XXXXX - starosta obce Ing.XXXXXXX XXXXX - OLH Ing.XXXXXX XXXXXXXX - auditor Byla auditem pokryta všechna relevantní kritéria auditu? ANO Byl vlastník/správce lesa seznámen s výsledky auditu? ANO PODPIS AUDITORA Dne 7/12/2...
Příloha č. 1 - VÝZVA
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
<br> Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br>
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon <,>
<br> vlastník m nemovitostí a dalším oprávn ným <,>
kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it
<br>
<br>
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<.> 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávn né osoby <,>
<br> kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se p ihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místn
<br> íslušného pracovišt Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zve ejn n na webových stránkách
<br> adu pro zastupování státu ve v cech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v ásti „Nedostate ur it identifikovaní vlastníci“ <.>
<br>
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových tímto upozor uje na skute nost <,>
že pokud se vlastník nemovité v ci nep ihlásí ve lh stanovené v § 1050,odst.2
zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil <.>
Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona p ipadne opušt ná nemovitá v c do
vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXX k v.r <.>
generální editel
ČJ - UZSVM_BZL_5868_2022-BZLM(1)(47icAQ)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZLÍN <,>
TŘ.TOMÁŠE BATI 3792,760 01 ZLÍN
<br> 5950/BZL/2022-BZLM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/BZL/5868/2022-BZLM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXX XXXXXXX,JUDr <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 737 281 416
<br> E-MAIL: Nadezda.Sebestikova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Obce dle rozdělovníku
<br> DATUM: 10.8.2022
<br> Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí
zapsaných v katastru nemovitostí k datu 1.8.2022
<br> V souladu s § 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,v platném znění,Vám
předáváme aktualizovaný seznam nemovitých věcí,nacházejících se na území Vaší obce <,>
u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není
označena dostatečně určitě,jak to vyžaduje zákon,a tedy není umožněna její dostatečná
identifikace <.>
<br> S odvoláním na zákonné povinnosti ÚZSVM podle § 65 výše uvedeného zákona Úřad bez
zbytečného odkladu předává seznamy nemovitých věcí s neznámými vlastníky územně
příslušným obcím ke zveřejnění.Tento postup Úřad opakuje po každé aktualizaci seznamů ze
strany ČÚZK.Vždy jsou zasílány celé seznamy,nejde XXX o pozměňovací věty.Nyní zasíláme
seznam aktualizovaný s údaji poskytnutými z ČÚZK k datu 1.8.2022 <.>
<br> Žádáme Vás,aby uvedené údaje včetně výzvy byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu
v souladu s § 65 odst.2 a 3 citovaného zákona.Doporučená doba vyvěšení je v souladu se
zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,10 let,tj.do 31.12.2023.Není-li to z kapacitních
důvodů možné,žádáme Vás o zveřejnění na úřední desce alespoň Výzvy podle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb.(ta tvoří přílohu),příp.odkazu,kde je možné do seznamu nahlédnout
(např.webové stránky úřadu) <.>
<br> Současně Vás žádáme v souladu s § 65 odst.4 citovaného zákona o součinnost při šetření
k doh...

Načteno

edesky.cz/d/5577521

Meta

Prodej   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loučka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz