« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Územní plán obce Nadějkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní plán obce Nadějkov
Obecní úřad Nadějkov
IČ: 00249891 Náměstí Prokopa Chocholouška 6,398 52 Nadějkov tel.: 381 272 117
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Nadějkově dne 5.8.2022
<br>
<br> O z n á m e n í
územní plán Nadějkov – veřejné projednání
<br>
<br> Obecní úřad Nadějkov jako pořizovatel územního plánu Nadějkov podle § 6 odst.2 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
<br> "stavební zákon"),oznamuje dle § 52 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o územním plánu Nadějkov
<br> a konání veřejného projednání o návrhu územního plánu Nadějkov <.>
<br> Veřejné projednání o návrhu územního plánu Nadějkov
<br> se koná dne 7.9.2022 od 17:00
v budově obecního úřadu v Nadějkově
<br> (kinokavárna zadní vchod) <.>
<br>
Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Nadějkov není možné jej vyvěsit na úřední desce,je
<br> celý návrh územního plánu Nadějkov zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových
<br> stránkách obce www.nadejkov.cz ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání
<br> územního plánu Nadějkov do 7 dne ode dne veřejného projednání <.>
<br> Návrh územního plánu Nadějkov je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Nadějkov
<br> ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu územního plánu
<br> Nadějkov do 7 dne ode dne veřejného projednání.Další informace popřípadě podá
<br> p.Smítka (773 638 043) <.>
<br> Podle § 52 odst.3 stavebního zákona uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán do 7
<br> dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení,které byly od společného jednání změněny <,>
<br> na adresu pořizovatele,tj.Obecního úřadu Nadějkov <.>
<br> Podle § 52 odst.2,3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
<br> vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti
uplatnit své námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovit...

Načteno

edesky.cz/d/5576908

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz