« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 – VÝZVA
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
<br> Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br>
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon <,>
<br> vlastník m nemovitostí a dalším oprávn ným <,>
kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it
<br>
<br>
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<.> 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávn né osoby <,>
<br> kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se p ihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místn
<br> íslušného pracovišt Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zve ejn n na webových stránkách
<br> adu pro zastupování státu ve v cech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v ásti „Nedostate ur it identifikovaní vlastníci“ <.>
<br>
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových tímto upozor uje na skute nost <,>
že pokud se vlastník nemovité v ci nep ihlásí ve lh stanovené v § 1050,odst.2
zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil <.>
Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona p ipadne opušt ná nemovitá v c do
vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXX k v.r <.>
generální editel

Načteno

edesky.cz/d/5576306

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz