« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 – VÝZVA
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
<br> Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2
<br>
<br>
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon <,>
<br> vlastník m nemovitostí a dalším oprávn ným <,>
kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it
<br>
<br>
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
<.> 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávn né osoby <,>
<br> kte í nejsou ozna eni v katastru nemovitostí dostate ur it,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se p ihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místn
<br> íslušného pracovišt Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zve ejn n na webových stránkách
<br> adu pro zastupování státu ve v cech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v ásti „Nedostate ur it identifikovaní vlastníci“ <.>
<br>
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových tímto upozor uje na skute nost <,>
že pokud se vlastník nemovité v ci nep ihlásí ve lh stanovené v § 1050,odst.2
zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil <.>
Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona p ipadne opušt ná nemovitá v c do
vlastnictví státu <.>
<br>
<br>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXX k v.r <.>
generální editel

Načteno

edesky.cz/d/5576306

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
07. 12. 2022
07. 12. 2022
07. 12. 2022
07. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz