« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlustice za rok 2021
A + D HELP spol.s r.o <.>
<br> Seifertova 525,261 01 Příbram
<br> IČ: 256 18 610
<br> Auditorská společnost vedená u KA ČR č.o.0273
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České repubiiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Tlustice
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br> 1/11
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):
<br> Obec Tlustice
<br> IČ: 00233897 Sídlo: Tlustice 203 268 01 Tlustice
<br> Auditorské společnost:
<br> A + D HELP,spol.s r.o <.>
<br> IČ: 256 13 610 Sídlo: Seifertova ul.č.525,261 02 Příbram VII
<br> Zapsána:
<br> V OR v oddíle C,vložka 55270 u KA ČR č.o.0273
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> p.Zuzana Květová —— zaměstnanec auditorské společnosti vedoucí auditor: ing.XXXXXXXX XXXXXXX —jednatelka Společnosti a auditor KA ČR č.o.1019 Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku — obce Tlustice v souladu s ustanovením &“ 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo obce a sídlo auditorské společnosti Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce provedeno: říjen 2021,květen 2022
<br> Přezkoumání proběhlo dne 25.10.a 26.10.2021,dokončení 5.5 <.>,7.5.a 9.5.2022 <.>
<br> Zill
<br> PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ H...
příloha č. 3 výkazy 1-12.2021 zš a mš tlustice
AKTIVA CELKEM
<br> Název položky
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> Základní škola a Mateřská škola Tlustice,okres Beroun,Tlustice 148,268 01 Hořovice,75030616
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022
<br> 4 511 895,85 2 447 093,18 2 064 802,67 1 343 004,88
2 552 129,18 2 447 093,18 105 036,00 105 036,00A.Stálá aktiva
<br> 8 890,00 8 890,00 0,00 0,00I.Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
0,00 0,00 0,00 0,002.Software 013
0,00 0,00 0,00 0,003.Ocenitelná práva 014
0,00 0,00 0,00 0,004.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 8 890,00 8 890,00 0,00 0,005.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
0,00 0,00 0,00 0,007.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 0,00 0,00 0,00 0,008.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051
0,00 0,00 0,00 0,009.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 2 543 239,18 2 438 203,18 105 036,00 105 036,00II.Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Pozemky 031
0,00 0,00 0,00 0,002.Kulturní předměty 032
0,00 0,00 0,00 0,003.Stavby 021
<br> 105 036,00 0,00 105 036,00 105 036,004.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022
0,00 0,00 0,00 0,005.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 2 438 203,18 2 438 203,18 0,00 0,006.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
0,00 0,00 0,00 0,007.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0,00 0,00 0,00 0,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0,00 0,00 0,00 0,009.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052
0,00 0,00 0,00 0,0010.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00 0,00 0,00 0,00III.Dlouhodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
0,00 0,00 0,00 0,002.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062
0,00 0,00 0,00 0,003.Dluhové cenné papíry držené...
příloha č. 2 Inventarizační zpráva 2021
/
<br> OBEC TLUSTICE
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> souhrnná zpráva ze dne 19.1.2022 o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021
<br> Inventarizace byla zahájena dne 12.1.2022
<br> ukončena dne 19.1.2022
<br> Způsob zjišťování skutečných stavů byl proveden měřením,počítáním a fyzickou obhlídkou,dokladovou kontrolou <.>
<br> Veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur.Fyzické inventury provedly starostkou stanovené inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň byly provedeny dokladové inventury porovnáním skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byty zachyceny v níže uvedených inventurnich soupisech <.>
<br> AKTIVA:
<br> 1.Dlouhodobý hmotný majetek (budovy,stavby)
<br> 2.Dlouhodobý hmotný majetek ostatní - stroje,dopravprostřed <.>
<br> 3.Dlouhodobý nehmotmajetek drobný dlouh.nehm.majetek
<br> 4.Drobný dlouhod.hmotmajetek 5.Pozemky & Akcie
<br> 7.Materiál,zboží na skladě 8.Pokladna 9.Peněžní prostředky 10.Ceniny 11.Odbératelé 12.Zálohy 13.Pohledávky 14.nedokončený nehmotný majetek 15.nedokonč.dlouhodobý majetek 16.oprávky.odpisy—korekce 078,79,81.192 17.poh|edávky z přerozdělovaných daní 18.dohadné účty aktivní
<br> Kč
<br> 107 366 450.79
<br> 5 599 508,20
<br> 720975,5 77431
<br> 2 734 549,25 5521535,32 2139216
<br> 46 037,08
<br> 24 504,00
<br> 6 627,00
<br> 38 674 991,54 154,00
<br> 17 592,50
<br> 204 600,00
<br> 9 020,00
<br> 370 000,00
<br> 7 303 612,44 -32 871 885,15 118 180,00
<br> 21 897 376,32
<br> č.účtu
<br> 021 <.>
<br> 022 <.>
<br> 019.018 <.>
<br> 028 <.>
<br> 031 <.>
<br> 069 <.>
<br> 112 132 261 231 263 311 314 315
<br> 41
<br> 42
<br> 319 388
<br> inv.rozdíl
<br> OOOOOOOOOO
<br> Celkem Kč
<br> 159 960 475,79
<br> PASlVA:
<br> 1.Zaměstnanci Přijaté zálohy 2.Ostatní krátkodobé závazky 3.Zúčtování s instit.zdravpoj.soopoj.Jine přímé daně Dodavatelé Jměni účetní jednotky Transfery na pořízení majetku Oceňovaci rozdíly při změně metody.Nerozdélený zisk - výsled...
závěrečný účet 2021
Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2021
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozrpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Tlustice návrh na závěrečný účet obce za rok 2021:
<br> l) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021
<br> Příjmy:
<br> Daňové Kč 16.460.413,24 Nedaňové Kč 661 „733 „80 Kapitálové Kč 0 Přijaté transfery Kč 7.017.649 69 Přijmy celkem Kč 24.139.796,73 Výdaje:
<br> Běžné výdaje Kč 9.831.737,70 Kapitálově výdaje Kč 2724100 52 Výdaje celkem Kč 12.555.838,22
<br> Plnění rozpočtu obce v podrobném členění dle rozpočtové skladby viz příloha č.1 - Výkaz Fin 2- 12
<br> 2) Hospodářská činnost Obec nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Tvorba a použití peněžních fondů Obec netvoří žádné fondy
<br> 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rOZpočtu,státním fondům a rozpočtu kraje :
<br> - dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč 245.200,— byla vyčerpána — dotace ze státního rozpočtu - volby do Parlamentu ČR ve výši Kč 30.235,11 —_byla vyčerpána <.>
<br> - investiční dotace od MŽP - převaděč kanalizace do Hořovic Kč 4.570.763,92 byla vyčerpána
<br> - průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Tlustice — Šablony ve výši Kč 496.594,— byla převedena škole
<br> - obec obdrželajednorázový příspěvek — kompenzační bonus ze stát.rozpočtu ve výši Kč l98.856,66
<br> - dotace od Středočeského kraje — na rekonstrukci střechy ZŠ ve výši Kč 923.000,- byla vyčerpána
<br> » dotace od Středočeského kraje na vybavení jednotky SDH ve výši Kč 98.000,— byla vyčerpána
<br> 5) Majetek obce ke dni 31.12.2021 dle inventarizace je v hodnotě Kč 159.960.475,79 viz příloha č.2 — Inventarizační zpráva
<br> 6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola v Tlustici za r.2021: Výnosy Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10.292.724,30 Náklady Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10.148.904,86 Hospodářský výsledek - zisk ve výši Kč 143.819,44 bude převeden do Rezervního fondu.Příloha č.3 — Závěrka ZŠ a MŠ Tlustice k 31.12.2021 (Výka...

Načteno

edesky.cz/d/5573563

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz